Equine Influenza Virus Infection (Equine Flu, Pferdegrippe)
Atların İnfluenza Virus İnfeksiyonu (At Gribi)

Veysel Soydal ATASEVEN
2009 Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi  
Atlarýn influenzasý yüksek ateş, burun akýntýsý ve şiddetli öksürük ile karakterize, sekonder bakteriyel etkenler ile komplike olmadýğý sürece prognozu iyi olan, tek týrnaklýlarýn önemli akut solunum yolu infeksiyonlarýndandýr 1,2 . Virus, ilk kez 1956 yýlýnda Doğu Avrupa'da atlarda solunum sistemi infeksiyonunda tanýmlanmýştýr 3 . Hastalýk, duyarlý at populasyonlarýnda solunum sistemi infeksiyonu bulgularý ile aniden ortaya çýkmakta, salgýnlar tarzýnda hýzla yayýlmakta, özellikle damýzlýk at
more » ... tiştiriciliği ve yarýş endüstrisinde ağýr ekonomik kayýplarla sonuçlanmaktadýr 4-6 .
doi:10.9775/kvfd.2008.84-d fatcat:kauiavm6sfbhtkwrfrb7gi6nq4