The importance of organizational climate for management development

I. H. Nurick
1981 South African Journal of Business Management  
The article records the opinions of nine South African managers in the personnel and training fields regarding the importance of organizational climate for management development, and relates these to some relevant theory. The author examines what management development is, why corporations invest in management development programmes, and who is responsible for this task. He then discusses the relationship between management development and organizational climate, and shows how a poorly
more » ... ow a poorly implemented management development programme can adversely affect organizational climate. Factors considered include: top-management commitment, management style, attitude towards delegation, insecurity and resistance to change, counselling and coaching, profit orientation, organizational pressures, and incentive for development. The practical experience and opinions of the managers interviewed enhance and illustrate the points discussed.Die artikel gee 'n opsomming van die menings van nege Suid-Afrikaanse bestuurders in die personeel- en opleidingsgebiede aangaande die belangrikheid van organisasieklimaat in bestuursontwikkeling en bring dit in verband met toepaslike teorie. Die outeur ontleed bestuursontwikkeling, waarom maatskappye daarin bele, en wie vir hierdie taak verantwoordelik is. Hy bespreek daarna die verhouding tussen bestuursontwikkeling en organisasieklimaat en dui aan hoe 'n swak geimplementeerde bestuursontwikkelingsprogram organisasieklimaat nadelig kan beinvloed. Faktore wat oorweeg word, sluit in: ondersteuning van topbestuur vir die projek, bestuurstyl, houding teenoor delegasie, insekuriteit en weerstand teen verandering, voorligting en onderrig, winsorientasie, organisasiedruk en aansporing tot ontwikkeling. Die praktiese ervaring en menings van bestuurders met wie onderhoude gevoer is, belig en illustreer die punte wat bespreek word.
doi:10.4102/sajbm.v12i4.1223 fatcat:kv2gxn5xdbab5jjlp2p6vmplgu