40 YAŞ VE ÜSTÜ KADINLARIN FACEBOOK KULLANIMI İLE MUTLULUK DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: HATAY ÖRNEĞİ

Özden TOPRAK
2019 Journal of International Social Research  
Öz Günümüzde insanlar yalnızlıklarını gidermek için sahte mutluluklar yaratmaktadır. Bunun altında yatan en önemli nedenlerden biri yoğun iş temposu ve trafikten kaynaklı insanların sosyalleşmeye vakti kalmamasıdır. Bu sosyalleşme ihtiyacını bireyler artık sanal dünyalardan özelliklede Facebook üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu simülasyon evreninde mutluluklar, arkadaşlıklar, sevgiler dahil her şey sahtedir. Gerçekten mutlu olan insanların sosyal medya kullanımının az olduğu yapılan
more » ... z olduğu yapılan araştırmalarda görülmektedir. Facebook kullanan herkesin gerçekte mutsuz ve antisosyal olduğunu söylemekte hatalı olabilmektedir. Gündemi takip etmek için ya da kariyerinden dolayı sosyal medya kullanan bireyler de vardır, ama nispeten oranları çok daha az olmaktadır. Gelişmiş ve mutluluk düzeyi yüksek olan ülkelerde Facebook kullanımının çok daha az olduğu bilinmektedir. Gençler yeni medya içinde doğup büyüdükleri için sosyal medya kullanmak zorunda hissedebilmektedir. 40 yaş gurubu bireyleri ele aldığımızda onların gelişim evrelerinin hiç birinde neredeyse yeni medya yok olmasına rağmen yeni nesil gibi onlar da sosyal medyadan özellikle Facebook'tan mutluluklar aramaya başlamıştır. Bu yaş grubu ve üstü genç nesile göre daha fazla Facebook kullanımına sahiptir. Bu çalışma 40 yaş ve üstü kadınlar örneğinde, facebook kullanım örüntüleri ile mutluluk düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmada saha araştırması yöntemi kullanılmış olup, veriler 202 katılımcıdan yüz yüze anket tekniğiyle elde edilmiştir. Araştırma sonuçları; 40 yaş ve üstü kadınlarının yaşamlarından orta düzeyde memnuniyet duyduklarını göstermektedir. Facebook kullanım süresi arttıkça yaşam doyum düzeyi de artmaktadır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Facebook, Mutluluk. Abstract Today, people create false happiness in order to eliminate their loneliness. One of the most important reasons behind this is the intensive work tempo and the lack of time for socialization of people originating from traffic. This socialization needs of individuals from virtual worlds, especially on facebook began to perform. Everything in this simulation universe is fake, including happiness, friendships, and love. It is observed in researches that people who are really happy are not using social media. It can be wrong to say that everyone who uses Facebook is actually unhappy and antisocial. There are individuals who follow the agenda, or who use social media because of their career, but their rates are relatively low. It is known that Facebook is much less used in developed and happier countries. Young people may feel compelled to use social media because they are born and raised in the new media. When we consider the individuals of the age group 40, although almost no new media has disappeared in any of their development stages, like the new generation, they started to look for happiness from social media, especially from facebook. This age group and above has more facebook usage than the younger generation. This study was carried out to determine the relationship between happiness levels and facebook usage patterns in women aged 40 and over. The field research method was used in the study and the data were obtained from 202 participants by face-to-face survey technique. Research results; It shows that women aged 40 years and over are at a moderate level of satisfaction. As the duration of daily facebook usage increases, the satisfaction level of the participants increases.
doi:10.17719/jisr.2019.3406 fatcat:hj342f52mvbejcovgjuy73pmk4