ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN HEKİM VE HEMŞİRELERİN KLİNİK LİDERLİK ÖZELLİKLERİ: ANKARA İLİ ÖRNEĞİ

Zekai ÖZTÜRK, Feyziye TOMBAK DİZİLİ
2021 Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi  
Bu çalışma ile özel hastanelerde çalışan hekim ve hemşirelerin klinik liderlik özelliklerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan özel hastanelerde çalışan hekim ve hemşirelerin klinik liderlik özelliklerine ilişkin görüşleri yüz yüze anket yöntemi ile elde edilmiştir. Toplanan veriler bir istatistik paket programında analiz edilmiştir. Katılımcıların klinik liderlik özelliklerine ilişkin görüşlerinin demografik özelliklerine göre farklılaşıp
more » ... dığını tespit etmek amacıyla bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans (ANOVA) analizi yöntemlerine başvurulmuştur. Yapılan analizler sonucunda hekim ve hemşirelerin klinik liderlik özelliklerine ilişkin görüşlerinin yüksek olduğu * Bu çalışmanın Etik Kurul İzni Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nden (21/11/2018 tarih ve E.13313 sayılı) alınmıştır. Bu çalışma Prof. Dr. Zekai ÖZTÜRK danışmanlığında Feyziye TOMBAK tarafından hazırlanan "Hastanelerde Çalışan Hekim ve Hemşirelerin Klinik Liderlik Özelliklerine İlişkin Görüşleri: Ankara İli Örneği" isimli yüksek lisans tez çalışmasından türetilmiştir.
doi:10.33399/biibfad.845363 fatcat:5a6xd7yj6jcb7atmuiujuzqrxy