Conceptual approach to modeling karst development

Mihael Brenčič
1995 Geologija  
Kratka vsebina Kras je verjetno eden najbolj zapletenih hidrogeoloških sistemov nasploh. Njegova struktura je zapletena in se s časom spreminja. V članku so opisane nekatere konceptualizacije, ki nam lahko pomagajo pri gradnji numeričnih simulacijskih modelov razvoja krasa. Te ideje slone na teoriji sistemov in na ideji o čistem krasu. Abstract Karst is probably one of the most complicated hydrogeological systems at all. Its structure is complex and it changes in time. In the article conceptual
more » ... article conceptual approaches are described which could help establishing numerical simulation models for karst development. These approaches repose on the systems theory and the concept of the pure karst. Uvod Kras in kraški pojavi s svojo raznolikostjo in nenavadnostjo že dolga stoletja pritegujejo številne raziskovalce. Zaradi različnih pogledov so se oblikovale številne definicije krasa in kraških pojavov. Teh je verjetno toliko, kolikor je raziskovalcev, ki so se tega problema vsaj dotaknih. Danes so v rabi številne izmed njih -od tistih, ki skušajo biti univerzalne in zajeti vso kompleksnost krasa hkrati, do tistih, ki bi jih lahko opredelili s številnimi oznakami, kakor so na primer hidrološka, sedimentološka, geološka in druge (Šušteršič, 1986). Vsa ta pestrost in raznolikost postopkov zastavlja vprašanje ah je univerzalna definicija krasa možna in s stališča znanja v današnjem krasoslovju smiselna? V krasoslovju lahko prepoznamo dva teoretska postopka preučevanja krasa, ki se med seboj razlikujeta glede na metodo dela. Prvega bi lahko poimenovah induktiven, ki rezultate opazovanj posameznih kraških pojavov posplošuje in postavlja teorije o razvoju krasa. Takšne so predvsem starejše teorije. Pregled literature pokaže, da se te teorije med seboj razlikujejo predvsem zaradi različnih krajevnih okolij, iz katerih izhajajo. Zato se teorije ameriških avtorjev razlikujejo od avtorjev s področja
doi:10.5474/geologija.1995.015 fatcat:3aakdjim2fchlod37eapf4wtsm