Επίδραση της στέρησης τροφής στη συμπεριφορά της Μύγας της Μεσογείου κατά τη σύζευξη

Νικόλαος-Παναγιώτης Κωνσταντίνου Μάνιος
2020
Στην παρούσα διατριβή πραγματοποιήθηκε σειρά εργαστηριακών πειραμάτων με σκοπό τη μελέτη της επίδρασης της στέρησης τροφής στη σεξουαλική συμπεριφορά των αρσενικών της μύγας της Μεσογείου, Ceratitis capitata (Diptera, Tephritidae). Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες εργαστηρίου (25±1 oC, 65±5% σχετική υγρασία, φωτοπερίοδος 16Φ:8Σ) και με έντομα τεχνητής εκτροφής που προήλθαν από προσβεβλημένους καρπούς σύκων από την νήσο της Χίου.Στην πρώτη σειρά πειραμάτων (Κεφάλαιο 3) μελετήθηκε η
more » ... ραση της βραχείας στέρησης τροφής στο σεξουαλικό κάλεσμα των αρσενικών της μύγας της Μεσογείου. Αναλυτικότερα μελετήθηκε πως επιδρά η στέρηση τροφής 12 και 24 ωρών στο σεξουαλικό κάλεσμα των αρσενικών διαφόρων ηλικιών. Χρησιμοποιήθηκαν αρσενικά ηλικίας 9, 13, 18 και 22 ημερών. Για να εντοπίσουμε τις επιδράσεις συγκρίναμε το σεξουαλικό κάλεσμα αρσενικών που βίωσαν συνθήκες στέρησης τροφής για τα παραπάνω χρονικά διαστήματα- με το αντίστοιχο σεξουαλικό κάλεσμα αρσενικών που τρεφόταν συνεχώς. Τα αποτελέσματα μας έδειξαν πως η βραχεία τροφική στέρηση επηρέασε την σεξουαλική συμπεριφορά των αρσενικών και ότι μάλιστα αυτή διαφοροποιείται σε σχέση με την ηλικία. Στις πολύ νεαρές ηλικίες και πιο συγκεκριμένα στις ηλικίες των 9 και 12 ημερών όπου το έντομο βρίσκεται στην αρχή της αναπαραγωγικής ωριμότητας, το σεξουαλικό κάλεσμα έχει μία ελαφριά αύξηση. Αντίστοιχα στις μεγαλύτερες ηλικίες η στέρηση αυτή επιδρά αρνητικά στο σεξουαλικό κάλεσμα.Στη δεύτερη σειρά πειραμάτων (Κεφάλαιο 4) μελετήθηκε η επίδραση της τροφικής στέρησης στην ικανότητα σύζευξης των αρσενικών. Καταγράψαμε τα ποσοστά συζεύξεων αρσενικών με παρθένα θηλυκά που βίωσαν συνθήκες στέρησης τροφής -12 και 24 ωρών- και συγκρίναμε τα ποσοστά συζεύξεων με εκείνα αρσενικών που δεν στερήθηκαν καθόλου την τροφή. Επιπλέον, καταγράψαμε και τα χαρακτηριστικά των συζεύξεων. Δηλαδή το χρόνο έως την έναρξη της σύζευξης και τη διάρκεια της κάθε σύζευξης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η στέρηση τροφής στα αρσενικά για χρονικό διάστημα 12 και 24 ωρών μειώνει τα ποσοστά σύζευξης, σε σχέση [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.314067 fatcat:u3d4twp7l5eu7b2rswqk35rmyu