Impartial or Involved, European or Polish? In Search of the Identity of the Reporter (Today We're Going to Draw Death by Wojciech Tochman)
Impartial ou engagé, européen ou polonais ? À la recherche de l'identité du reporter. (Aujourd'hui, nous allons dessiner lamort de Wojciech Tochman)

Małgorzata Sokołowicz
2021 Slovo  
International audience The present paper discusses Today We're Going to Draw Death, a Polish reportage by Wojciech Tochman, dealing with Tutsi genocide of 1994. The analyses show that the narrator‑reporter becomes an independent protagonist of the text. His approach towards what he describes, his commitment or his impartiality as well as his European spirit dominating the Polish one seem to constitute the features of the contemporary reportage where nothing is given to the reader obliged to
more » ... ader obliged to look for the meaning altogether with the reporter. Le présent article se penche sur Aujourd'hui, nous allons dessiner la mort, livrereportage de l'auteur polonais Wojciech Tochman, qui traite du génocide des Tutsis de 1994. Les analyses montrent que le narrateur-reporter devient un héros à part entière dans le texte. Son attitude par rapport à ce qu'il raconte, son engagement ou son impartialité ainsi que l'esprit européen qui l'emporte sur la mentalité polonaise, deviennent des marques du reportage contemporain où rien n'est donné au lecteur qui doit chercher le sens avec le reporter. Niniejszy artykuł poświęcony jest książce Dzisiaj narysujemy śmierć polskiego reportera Wojciecha Tochmana opisującej, głównie poprzez świadectwa tych, którzy przeżyli, ludobójstwo Tutsi w Ruandzie w 1994 roku. Artykuł pokazuje, że narratorreporter staje się również bohaterem tekstu. Jego stosunek do tego, co opowiada, jego bezstronność lub zaangażowanie, jak również jego europejskość dominująca nad polskością zdają się wskazywać na cechy współczesnego reportażu, gdzie nic nie jest dane czytelnikowi, który wraz z reporterem ma szukać odpowiedzi na trudne pytania.
doi:10.46298/slovo.2021.7450 fatcat:4vl64nxvkncr5doptzmjt3bcty