HIV and me: The perceptions of children aged 10–12 living with HIV, and their expectations for adulthood

Hettie van der Merwe, Alva van der Merwe
2020 Koers : Bulletin for Christian Scholarship  
This article explores the understanding that children living with HIV have of their condition, and the physical and psychosocial challenges they face in pursuit of their ideals for adulthood. Analysis of the interview data, preceded by drawing-and-telling, confirmed literature findings on the importance of communication for complete disclosure and the need for repetitive discussions about HIV-related burdens to supplement medicine and treatment in pursuit of holistic well-being for children
more » ... ng with HIV. Research findings revealed children's limited cognition of their HIV condition and their challenges with physical pain (attributable to their medicines and treatment) and psychosocial pain (stemming from family fragmentation and stigma). The children exhibited an intense desire for respect for their existence and for the realisation of their right to participate actively in communication regarding their HIV status. Their ideals for adult life pertained to being of benefit to others. The findings contribute to the discourse on effecting holistic wellbeing for children living with HIV. Key words: complete disclosure, draw-and-tell technique, family fragmentation, living with HIV, physical challenges, psychosocial challenges, stigma VIGS en ek: Die beskouinge van kinders in die ouderdomsgroep 10–12 wat met VIGS lewe, en hul verwagtinge vir volwassenheid Opsomming Hierdie artikel ondersoek die begrip wat kinders wat met VIGS lewe van hul toestand het, asook hul fisiese en psigososiale uitdagings in die nastreef van hul ideale vir volwassenheid. 'n Analise van die onderhouddata, voorafgegaan deur teken-en-vertel, bevestig literatuurbevindings oor die belangrikheid van kommunikasie vir volledige bekendmaking. Hierdie bekendmaking moet gevolg word deur herhaalde besprekings van VIGS-verwante struikelblokke om medikasie en behandeling te rugsteun in die strewe na holistiese welstand vir kinders wat met VIGS lewe. Navorsingsbevindinge het kinders se beperkte kennis van hul VIGS-toestand belig, asook hul uitdagings met fisiese pyn (vanweë medikasie en behandeling) en psigososiale pyn (vanweë gesinsfragmentasie en stigma). Kinders het 'n intense behoefte aan respek vir hul menswees, en aan die reg om aktief deel te neem aan kommunikasie oor hul VIGS-status. Hul ideale vir die volwasse lewe is daarop gemik om diensbaar te wees vir hul medemens. Die bevindinge dra by tot diskoers oor die holistiese welstand van kinders wat met VIGS lewe. Kernbegrippe: fisiese uitdagings, gesinsfragmentasie, lewe met VIGS, psigososiale uitdagings, stigma, teken-en-vertel tegniek, volledige bekendmaking
doi:10.19108/koers.85.1.2467 fatcat:eygkznoj2vab3fi2snt3f5dhia