Özel Yeteneklilerle Çocuklar İçin Felsefe Etkinlik Uygulaması: Nitel Bir Çalışma Örneği

İdil KEFELİ, Duru ÜÇÜNCÜ, Zehranur YAMAN
2021 Turkish journal of primary education  
Bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitime devam eden üstün yetenekli/zekâlı çocukların kendini tanıma, özleriyle tanışma sürecinde "Filozof Çocuk Platon'un Mağarasında" etkinliğinin etkililiğine yönelik görüşlerini ortaya koymaktır. Çalışmada nitel araştırma yöntemi dikkate alınarak görüşme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma grubuna amaçlı örnekleme tekniği ile ulaşılmıştır. Araştırma grubu 2020-2021 eğitim öğretim yılında Bilim ve Sanat Merkezi'nde özel yetenekleri geliştirme
more » ... gramına (ÖYGP) devam eden 13-14 yaş aralığındaki üçü kız üçü erkek öğrencidir. Araştırmanın verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, üstün yetenekli/zekâlı çocuklar felsefi düşünme becerisi sayesinde özlerine yönelmiş ve "Ben kimim?" sorusunu farklı açılarda ele almaya başlamıştır. Özel yetenekli çocukların Çocuklar İçin Felsefe (ÇİF) yöntemi kullanılarak yapılan etkinlikte birbirlerini dinledikleri, düşüncelerini gerekçeli ifade ettikleri görümüştür. Ayrıca bu uygulamanın öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerinin gelişimine katkı sağladığı tespit edilmiştir. Bu durum ortak özelliklere sahip akranların grup çalışmasının olumlu sonuçlarındandır. Sonuçta okulda akranları yanında özlerinde bulunan merak etme ve soru sorma özelliklerini bastırarak var olmaya çalışan özel yetenekli bireyler çocuklar için felsefe etkinlikleri sürecinde kendilerini ifade etme ve yaratıcılıklarını ortaya koyma fırsatı bulmuşlardır.
doi:10.52797/tujped.850057 fatcat:2x347epg5vfjdcjq2apieubk6a