ANALYSIS ON THE FACTORS IN PREFERENCES OF STUDENTS FOR VOLLEYBALL ON CAMPUS AND FAMILY AND SOCIETY FACTORS

MUSTAFA karadağ, yüksel savucu, yonca süreyya biçer, ali serdar yücel, ercan gür, serdar orhan
2017 SSTB International Refereed Academic Journal of Sports,Health and Medical Sciences  
Öz: Amaç: Bu araştırmada, Fırat Üniversitesi kampüsünde voleybol sporunu tercih eden öğrencilerin bu seçimlerindeki etkenler ile aile ve toplum faktörlerinin etkisini belirlemek amaçlanmıştır. Yöntem: Araştırma grubunu Fırat Üniversitesi kampüsünde voleybol sporunu tercih eden, bayan-erkek öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmada tarama (survey) modeli kullanılarak veri toplama amacıyla anket uygulanmıştır. 23 sorudan oluşan ankette toplam 97 birey anketi değerlendirilmeye alınmıştır.
more » ... çözümler için SPSS 21.0 paket programından yararlanılmıştır. İstatistiksel işlem olarak ki-kare, frekans ve yüzde testleri uygulanmıştır. Anlamlılık değeri p<0.05 olarak alınmıştır. Bulgular: Ailelerin çocuklarının spor yapmalarına her zaman olumlu yaklaştıkları görülmüş (%66), ve cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Öğretmenlerin bireylerin voleybol branşını seçmelerinde daha etkili olduğu (%54,6), bunun yanı sıra arkadaşlarının etkisinin ise %29,0 olduğu görülmüştür (p<0,05;002). Ayrıca cinsiyet arasında anlamlı bir farklılığa da rastlanmamıştır. Sonuç: Yapılan çalışmada özellikle öğretmenlerin öğrencilerin voleybol sporunu yapmalarında olumlu etki sağladığı görülmüştür. Kampüste spor malzeme ve tesis yetersizliğinin bireyleri olumsuz yönde etkilediği düşünülmektedir.
doi:10.17363/sstb.2017.4.4 fatcat:7ou2mjt7qngjpminrugbag33x4