CLIMATE CHANGES AS THE RISK FACTOR IN MILK PRODUCTION IN WIELKOPOLSKA

Ryszard Chaberski, Izabela Hoft, Izabela Lipińska, Marian Lipiński
2015 Journal of Agribusiness and Rural Development  
Abstrakt. W artykule przedstawiono wyniki badania, którego celem jest określenie wpływu liczebności pionowych powiązań przemysłowych oraz przynależności do łańcucha dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce. Hipotezą badawczą jest założenie, że procesy innowacyjne występujące w przemyśle spożywczym są silnie zdeterminowane intensywnością i charakterem tworzonych związków oraz przynależnością do łańcucha dostaw. Prezentowany zakres badania dotyczy innowacji wśród
more » ... roducentów artykułów spożywczych i napojów, charakteryzuje innowacje na poziomie fi rmy i uwzględnia dyfuzję do poziomu "nowość dla fi rmy". Działania innowacyjne podzielono na trzy grupy obejmujące: nakłady na badania i rozwój oraz inwestycje w dotychczas niestosowane środki trwałe (w tym: budynki, lokale i grunty, maszyny i urządzenia techniczne, oprogramowanie komputerowe), implementacje nowych wyrobów i procesów technologicznych oraz współpracę innowacyjną. Badanie obejmuje 442 przedsiębiorstwa przemysłowe. Część metodyczna analiz wykorzystuje modelowanie probitowe, dzięki któremu można określić szansę wystąpienia wybranego działania innowacyjnego w zależności od rodzaju i liczby tworzonych powiązań przemysłowych oraz przynależności do łańcucha dostaw. Summary. The article presents the results of a study which aims to determine the effect of the number of industrial vertical linkages and participation in the supply chain on innovation activity of food industry in western Poland. The main research hypothesis is the assumption that innovation processes in food industry are strongly determined by the intensity and nature of the linkages and membership in the supply chain. The scope of the survey relates to innovation in food industry, concerns innovation at the company level and takes into account the diffusion to the "new to the company". Innovative activities are divided into three general groups including: expenditure on research and development and investments in fi xed assets not used so far (such as: buildings, premises and land, machinery and equipment, computer software), implementation of new products and processes, and innovative collaboration. The survey covers 422 industrial enterprises. The methodological part of the study uses probit modelling that enables to identify the probability of occurrence of innovation activity. Do cytowania -For citation Dzikowski, P. (2015). Wpływ powiązań z dostawcami i odbiorcami w łańcuchu dostaw na aktywność innowacyjną przemysłu spożywczego w zachodniej Polsce.
doi:10.17306/jard.2015.19 fatcat:xuktciqlxbegbgftnhpcifg3ea