Evaluation of Physicochemical Characteristics of Lake Uluabat in Accordance with Guidelines

Ayşe ELMACI, Fatma Olcay TOPAÇ, Arzu TEKSOY, Nihan ÖZENGİN, Hüseyin Savaş BAŞKAYA
2010 Uludağ University Journal of The Faculty of Engineering  
Özet: Uluabat Gölü zengin tür çeşitliliğine sahip bir sulakalan olmasından ötürü, Türkiye'de koruma altına alınan on iki RAMSAR alanından biri olarak kabul edilmiştir. Göl suyunun zengin besin elementi içeriği Uluabat Gölü'nün biyolojik üretkenliği yüksek bir göl olarak karakterize edilmesine neden olmaktadır. Bu çalışmada, belirlenen fizikokimyasal parametreler su kalite standartlarını içeren çeşitli ulusal ve uluslar arası yönetmeliklerin sınır değerleriyle kıyaslanarak, Uluabat Gölü su
more » ... si bir bütün olarak değerlendirilmiştir. Uluabat Gölü su kalitesinin Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği'ne (SKKY) göre IV. sınıf kalitede bir su olduğu ortaya çıkmaktadır. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Su Ürünleri Yönetmeliği (SÜY) ile karşılaştırıldığında; gölde belirlenen amonyum iyonu, magnezyum, bakır, kadmiyum ve çinko değerlerinin kabul edilebilir değerlerin üzerinde olduğu görülmektedir. Amerika Çevre Koruma Ajansı (USEPA) Su Kalite Kriterlerine göre; kadmiyum, bakır, çinko, krom ve kurşun değerlerinin tatlı sular için belirtilen maksimum konsantrasyon kriterlerinin ve sürekli konsantrasyon kriterlerinin üzerinde olduğu belirlenmiştir. Yukarıda bahsedilen parametrelerin dışında kalanların kıyaslanan yönetmelik limitlerinin altında olduğu ortaya çıkmıştır. Abstract: Lake Uluabat was designated as one of the twelve RAMSAR Convention sites in Turkey, due to being an important wetland with its rich biodiversity. High nutrient content of lake water enables Lake Uluabat to be characterized by fairly high biological productivity. In this study, the overall evaluation of lake water quality was done by comparing the determined physicochemical parameters and the limit values from several national and international legislations implementing water quality standards. The water quality of Lake Uluabat appears to be fourth class water quality according to Turkish Water Pollution Control Regulations (TWPCR). The determined values of ammonia ion, magnesium, copper, cadmium and zinc are higher than the acceptable values of Fishery Products Guidelines (FPG) of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs. According to United States Environmental Protection Agency (USEPA) Water Quality Criteria, the values of cadmium, copper, zinc, chromium and lead are higher than the criteria maximum concentration and the criterion continuous concentration for freshwater. Determined parameters other than the above mentioned ones are lower than the limit values of the compared guidelines.
doi:10.17482/uujfe.34872 doaj:6b3c04624f2d4c31b7400a1eacc242c4 fatcat:yg7etesnozg7hgtayju5ihzdve