Jazykové prejavy v hovorených médiách vo Vojvodine

Anna Makišová
2021 Славистика  
V predloženej práci budeme analyzovať materiál, ktorý sme zaznamenali vo vysielaniach Rádia Nový Sad, Nového rádia Petrovec a vo vysielaniach Televízie Nový Sad v slovenskom jazyku. Budeme analyzovať jazyk novinárov a moderátorov, ako aj prejavy ich spolubesedníkov. V spomenutých médiách vo väčšine prípadov sú všetci zamestnanci súčasne aj novinári, aj moderátori. Texty, ktoré sú odvysielané, sú zväčša vopred pripravené, čo určite vplýva na kvalitu prejavov. Len málo prejavov vzniká spontánne,
more » ... ajčastejšie mimo štúdia a v teréne, keď vysielanie nie je vopred pripravené. V práci budeme analyzovať prejavy novinárov a moderátorov, vplyv srbského jazyka a nárečia na lexikálnu, fonologickú a morfologickú rovinu. Budeme si všímať a analyzovať porušovanie noriem výslovnostného, interpretačného a fonetického rázu. Moderátori a novinári sa dopúšťajú väčšieho množstva chýb v uvoľnenej atmosfére, keď vedú rozhovor. Nespisovné a srbské slová sa navyšujú aj v prípade, keď ide o spontánny typ rozhovoru. Jednotlivé javy sa pokúsime ozrejmiť z hľadiska interferencie a vplyvu nárečia, ale aj z hľadiska pravidiel skloňovania a časovania v spisovnom jazyku. Poukážeme na nenáležité tvary a pády. Rovnako tak aj na preberanie slov zo srbského jazyka a ich zaraďovanie do prejavov realizovaných po slovensky.
doi:10.18485/slavistika.2021.25.2.16 fatcat:e724avyzorhzppnz2bavelr5xy