Analysis of metallic cellular materials for blast mitigation [thesis]

Ziqing Ye
doi:10.32657/10356/12152 fatcat:onomhk5dwvchxbzlkhfo4qun2e