تجزیه و تحلیل تشکیل رسوب و فرسایش در یک دستگاه کلریناتور

محسن صبوری, اکرم نوری دلاور
2014 Pizhūhish-i Naft  
در این تحقیق دلایل رسوب‌گرفتگی در یک دستگاه کلریناتور و فرسایش برخی قطعات آن بررسی شده است. کلریناتور مذکور برای تزریق گاز کلر به آب‌ خنک‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. ارزیابی‌های ظاهری به وضوح تشکیل رسوب خاکستری رنگ در جداره داخلی محفظه کلریناتور و ایجاد فرسایش در این قسمت را نشان می‌دهد. علاوه بر این، تجمع شدید رسوب سفید رنگ در داخل محفظه شیشه‌ای فلومتر کلریناتور باعث انسداد مسیر انتقال گاز کلر و در نتیجه عدم کارایی دستگاه مذکور گردیده است. آنالیزهای TGA،اFTIR و EDS انطباق خوبی بین جنس دو
more » ... اق خوبی بین جنس دو نمونه رسوب با پلی‌وینیل کلراید را نشان می‌دهد. نتایج آنالیز TGA نشان داد که نمونه رسوب داخل محفظه کلریناتور (رسوب تیره رنگ) و محفظه شیشه‌ای فلومتر (رسوب صمغی سفید) به ترتیب حاوی 51/28% و 7/16% وزنی رسوب معدنی است. همچنین نتایج آنالیز FTIR، آب درون مولکولی در ترکیب معدنی دو نمونه رسوب را نشان می‌دهد. مطابق آنالیز EDX، عناصر آهن و مس در هر دو نمونه رسوب شناسایی شد. مطابق نتایج حاصل، به نظر می‌رسد رطوبت همراه با‌ گاز در بروز فرسایش قطعات کلریناتور و رسوب‌گرفتگی نقش مهمی دارد.
doi:10.22078/pr.2014.416 doaj:8b42c995c78b4285a7a36bb91be47f81 fatcat:4f3javaqm5afdptnukma6wfjfq