Μοντελοποίηση και προβλέψεις: Ανάλυση των τιμών του αργού πετρελαίου (WTI) με τη χρήση χρονοσειρών

Χριστίνα Γεωργίου Ζγέρα
2017
Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί την ανάλυση των τιμών του αργού πετρελαίου τύπου WTI με τη χρήση χρονοσειρών, με σκοπό τη μοντελοποίηση και τη διενέργεια προβλέψεων. Αρχικά, παρουσιάζονται κάποιες γενικές πληροφορίες σχετικά με το πετρέλαιο, ως αγαθό, τη χρηματοπιστωτική αγορά και τους παράγοντες οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές του πετρελαίου. Επιπρόσθετα, πραγματοποιείται μία θεωρητική ανάλυση των χρονοσειρών και της διαδικασίας των προβλέψεων. Στη συνέχεια ακολουθεί, η εφαρμογή
more » ... μοντέλων από την υπάρχουσα βιβλιογραφία με σκοπό την επιλογή του καταλληλότερου προκειμένου να πραγματοποιηθούν προβλέψεις για τις τιμές του αργού πετρελαίου (WTI). Πιο συγκεκριμένα, έγινε συλλογή των ημερήσιων τιμών του αργού πετρελαίου τύπου WTI από το Energy Information Administration (EIA), καλύπτοντας την περίοδο από 2 Ιανουαρίου 1986 έως 31 Οκτωβρίου 2016. Επί της ουσίας, δημιουργήθηκαν Ολοκληρωμένα Αυτοπαλίνδρομα Μοντέλα Κινητού Μέσου όρου (ARIMA), χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία Box-Jenkins, και υβριδικά μοντέλα της οικογένειας των Γενικευμένων Αυτοπαλίνδρομων Υποδειγμάτων Δεσμευμένης Ετεροσκεδαστικότητας (GARCH) με τη βοήθεια του στατιστικού προγράμματος Eviews. Το ARIMA (0,1,1) υπόδειγμα, αποδείχθηκε μη κατάλληλο, λόγω της ύπαρξης ετεροσκεδαστικότητας (συνεχής μεταβολή των καταλοίπων). Στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν μέτρα αξιολόγησης μεταξύ των υβριδικών υποδειγμάτων GARCH (1,1), IGARCH (1,1), T-GARCH (1,1), EGARCH (1,1) και APARCH (1,1), και με τη βοήθεια των δεικτών κριτηρίων AIC και SIC προέκυψε ότι το καταλληλότερο μοντέλο για προβλέψεις των τιμών του πετρελαίου είναι το υβριδικό μοντέλο ARIMA-APARCH (1,1). Τέλος, πραγματοποιήθηκε αξιολόγηση της ακρίβειας των προβλέψεων του εν λόγω μοντέλου η οποία έδωσε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομετρική ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, συμπεραίνουμε ότι το υβριδικό μοντέλο ARIMA-APARCH (1,1) είναι το καταλληλότερο υπόδειγμα για τη διενέργεια προβλέψεων των τιμών του αργού πετρελαίου, λόγω της ικανότητας του να συλλαμβάνει τη μεταβλητότητα της μη σταθερ [...]
doi:10.26262/heal.auth.ir.288692 fatcat:jued7kg7e5f2tijmw2b4h7qeuu