Epidemiology of myotonic dystrophy type 1 in the population of central Serbia

Jelena Mladenovic, Tatjana Pekmezovic, Slobodanka Todorovic, Vidosava Rakocevic-Stojanovic, Stanka Romac, Slobodan Apostolski
2005 Vojnosanitetski Pregled  
Ȼɪɨʁ 5 ȼɈȳɇɈɋȺɇɂɌȿɌɋɄɂ ɉɊȿȽɅȿȾ ɋɬɪɚɧɚ 377 Mladenoviü J, et al. Vojnosanit Pregl 2005; 62(5): 377382. *Klinika za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu, Beograd, Medicinski fakultet, † Institut za epidemiologiju, Beograd, Kliniþki centar Srbije, ‡ Institut za neurologiju, Beograd, Biološki fakultet, § Centar za primenu PCR, Beograd Cilj epidemiološke studije miotoniþke distrofije tip 1 (Morbus Steinert) (MD1) sprovedene u populaciji centralne Srbije bio je procena njene uþestalosti i
more » ... e uþestalosti i distribucije u periodu od 1983. do 2002. godine. Podaci o obolevanju prikupljeni su ciljanim genetskoepidemiološkim istraživanjima u svim centrima za dijagnostiku i leþenje ove bolesti na definisanoj teritoriji. U analizi podataka korišüene su stope incidencije sa trendovima i prevalencija. U ispitivanom periodu na podruþju centralne Srbije registrovana su 154 bolesnika sa MD1 (78 muškaraca i 76 žena). Proseþna godišnja stopa incidencije iznosila je 1,3 (95% IP í interval poverenja 0,1-7,2) na 1 000 000 stanovnika, za muškarce 1,4/1 000 000 (95% IP 0,1-7,2) i za žene 1,3/1 000 000 (95% IP 0,1-7,2). Kretanja incidencije MD1, za navedeni period imaju tendenciju statistiþki znaþajnog opadanja, prema linearnom modelu, i u muškoj (y = 0,205-0,0066x, p = 0,021) i u ženskoj populaciji (y = 0,1788-0,0048x, p = 0,032). Prevalencija MD1 registrovana na kraju ispitivanog perioda, 31.12.2002. godine, bila je 3,8/100 000 (95% IP 3,2-4,6), za muškarce 3,7/100 000 (95% IP 3,3-4,8), a za žene 3,3/100 000 (95% IP 3,0-4,4). K lj u þ n e r e þ i : distrofija, miotoniþka; protein kinaze; epidemiološki metodi; incidenca; prevalenca.
doi:10.2298/vsp0505377m pmid:15913042 fatcat:jcbjpaphhjguzcpldulomobrim