Hemorrhagic shock

V.M. Bumbasirevic, B. Jovanovic, I. Palibrk, A.R. Karamarkovic, D. Radenkovic, P. Gregoric, V.R. Djukic, R. Stevanovic, D. Simic, N.N. Ivancevic
2007 Acta chirurgica iugoslavica  
Hemoraijski {ok je stanje uzrokovano brzim i zna~ajnim gubitkom krvi usled ~ega dolazi do hemodinamske nestabilnosti, smanjenog dotoka kiseonika i tkivne perfuzije, celularne hipoksije, organskih o{te}enja sa mogu}im brzim fatalnim posledicama. Uprkos boljem poznavanju patofiz-iolo{kih poreme}aja i zna~ajnom pobolj{anju tehnologije, morbiditet i mortalitet je i dalje visok. Rano le~enje je neophodno ali je ote'ano~injenicom da se znaci i simptomi ispoljavaju tek u kasnijoj fazi, kada
more » ... ni mehanizami postaju nedovoljni. Primarni cilj je zaustavljanje krvavljenja i nadoknada intravaskularnog volumena. U ovom radu razmatra se patofizologija i le~enje hemoragijskog {oka. Klju~ne re~i: {ok, krvavljenje, dotok kiseonika, kristaloidi, koloidi, transfuzija UVOD V. Bumba{irevi} i sar.
doi:10.2298/aci0701063b pmid:17633864 fatcat:cssvabnofje5ro6xqu5rqvavci