بررسی پلی مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و ارتباط آن با سرطان پروستات

Zahra Sadri, Manoochehr Tavassoli, Simin Hemati, Forouzan Safari
2016 مجله دانشکده پزشکی اصفهان  
مقدمه: سرطان پروستات، از لحاظ آسیب‌شناسی و تظاهرات بالینی، هتروژنیسیتی بالایی دارد. در پاسخ به استرس، p53 نقش مهمی در جلوگیری از پیشرفت سرطان دارد. بر اساس اطلاعات پژوهشگران، مطالعه‌ای در مورد ارتباط تعداد تکرارهای TAAAA واقع در اینترون یک ژن p53 و سرطان پروستات انجام نشده بود. از این رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی پلی‌مورفیسم TAAAA واقع در اینترون یک ژن p53 در بین مبتلایان به سرطان پروستات و افراد شاهد و ارتباط آن با سرطان پروستات انجام شد. روش‌ها: در این پژوهش، مجموع 306 نمونه‌ی خون شامل 156
more » ... ه‌ی خون مرد مبتلا به سرطان پروستات و 150 نمونه‌ی مرد شاهد جمع‌آوری و بررسی شد. DNA با استفاده از روش رسوب نمکی از خون استخراج شد. توالی تکراری TAAAA با روش Polymerase chain reaction (PCR) تکثیر شد و طول محصولات با استفاده از ژل پلی آکریل آمید و توالی‌یابی مستقیم تعیین شد. یافته‌ها: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، 5 آلل و 12 ژنوتیپ مختلف برای پلی‌مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 مشخص شد. آلل 8 تکرار TAAAA، شایع‌ترین آلل در بین افراد گروه‌های مورد و شاهد برآورد شد. مردان هموزیگوت 9/9 و 10/10 خطر افزایش‌‌ یافته‌ای برای ابتلا به سرطان پروستات داشتند. به علاوه، در این مطالعه، هیچ ارتباطی بین این ژنوتیپ با سن شروع، توارث‌پذیری و متاستاز مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: مطالعه‌ی حاضر، ارتباط معنی‌داری را بین پلی‌مورفیسم تکرار TAAAA در ژن p53 و خطر ابتلا به سرطان پروستات نشان داد. افراد هموزیگوت 9/9 و 10/10 خطر افزایش ‌‌یافته‌ای برای ابتلا به سرطان پروستات داشتند.
doaj:2a20736f52a3427e97cb834d6e7971b3 fatcat:nbjg72zy3vcojcht3vcu7jhqvq