Дослідження термодинамічних властивостей кристалів ZnTe, ZnSe, ZnS із використанням ab initio розрахунків

M. O. Galushchak, T. O. Parashchuk, V. M. Boychuk, L. I. Nykyruy
2015 Фізика і хімія твердого тіла  
Дослідження термодинамічних властивостей кристалів ZnTe, ZnSe, ZnS із використанням ab initio розрахунків 1 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15 2 Івано-Франківський національний медичний університет,вул Галицька, 1, Івано-Франківськ, 76018, Україна 3 Фізико-хімічний інститут, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», Із використанням кластерних моделей кубічного сфалериту для стехіометричних
more » ... альних кристалів ZnX, X=S,Se,Te проведено обчислення величин термодинамічних параметрів за нормальних умов, визначено аналітичні вирази температурних залежностей енергії ΔЕ та ентальпії ΔЕ, вільної енергії Гіббса ΔG, ентропії ΔS. Розраховано температурні залежності температури Дебая Θ D . Встановлено кореляцію розрахованих термодинамічних (ΔЕ, ΔH, ΔG, ΔS) і теплових (Cv, Cp, Θ D ) параметрів ідеальних кристалів ZnTe, ZnSe, ZnS та основних їх фундаментальних характеристик (ширини забороненої зони E g , вкладу йонності δ, електронегативності ΔX, енергії зв'язку D, модуля всестороннього стиску B). Ключові слова: кластерні моделі, термодинамічні параметри, розрахунки із перших принципів. Стаття поступила до редакції 11.02.2015; прийнята до друку 02.03.2015. Using cluster models for cubic sphalerite for stoichiometric ZnX, X = S, Se, Te crystal was spent calculation of values of thermodynamic parameters under normal conditions, and was defined the analytical expressions of temperature dependences of energy ΔE and enthalpy ΔH, Gibbs free energy ΔG, entropy ΔS. It was calculated temperature dependences of the Debye temperature Θ D . The correlation beetwen thermodynamic (ΔE, ΔH, ΔG, ΔS), heat (C v , C p , Θ D ) parameters of ideal crystals ZnTe, ZnSe, ZnS and their main fundamental characteristics (band gap E g , the contribution of ionization δ, electronegativity ΔX, binding energy D, comprehensive compression module B) have been find.
doi:10.15330/pcss.16.2.271-275 fatcat:3gszmf7ayfdeznijvcdcll5xme