Sample Efficient Reinforcement Learning Method via High Efficient Episodic Memory

Dujia Yang, Xiaowei Qin, Xiaodong Xu, Chensheng Li, Guo Wei
2020 IEEE Access  
doi:10.1109/access.2020.3009329 fatcat:7tqpczapubd2njypufusmoq6ly