Professor Lyudvig Iosifovich Sverzhevskiy (on the occasion of his 150th birthday anniversary)

A. I. Kryukov
2017 Vestnik otorinolaringologii  
doi:10.17116/otorino201782483-86 pmid:28980605 fatcat:4gcpnqyjd5hgzefekqu73falju