Inclusive Education - Its Benefits, Perspectives and Limits in the Context of the Slovak Republic
Inkluzívna edukácia - jej prínos, perspektívy a limity v kontexte Slovenskej republiky

Pavol Janoško
2011 e-Pedagogium  
Abstrakt Inkluzívna edukácia predstavuje pre školy a školské zariadenia výzvu, prinášajúcu pozitívne zmeny nielen pre tých, ktorých sa bytostne týka -detí s postihnutím, ale pre celý výchovno-vzdelávací systém. Z akých predpokladov vychádza inkluzívny trend, v čom spočíva jeho význam a prečo je dôležité podporiť ho? Aké systémové zmeny so sebou prináša a aké ciele a úlohy si vytyčuje na ceste k inkluzívnej edukácií? To sú niektoré otázky, ktoré si kladú nie len teoretici, ale predovšetkým
more » ... í zamestnanci škôl a školských zariadení. Tí sú napokon najviac konfrontovaní so zložitou realitou praxe a aktívnym presadzovaním inklúzie. Kľúčové slová Inklúzia, výchovno-vzdelávací proces, inkluzívna edukácia. Inclusive Education -Its Benefi ts, Perspectives and Limits in the Context of the Slovak Republic Abstract Inclusive education represents a challenge for schools and school facili ties, bringing positive change not only for those who are primarily concerned -children with disabilities but for the whole educational system. On which assumptions is an inclusive trend based on, in which aspects does its signifi cance lie and why is it important to support it? What changes of the system does it bring and what goals and tasks does it put forwards on the way to inclusive education? These are questions asked not only by theorists, but also by professional staff of schools and school facilities. They are ultimately faced with the most diffi cult reality of practice and active promotion of inclusion. Keywords Inclusion, proces of education, inclusive education. Kontaktní adresa Mgr. Pavol Janoško, PhD. Pedagogická fakulta UK v Bratislave Ústav sociálnych štúdií a liečebnej pedagogiky Šoltésova 4 811 08 Bratislava janosko@fedu.uniba.sk Príspevok vznikol ako súčasť projektu Inkluzívna edukácia ako viacdimenzionálny výchovný problém (KEGA č. 009TVU-4/2011).
doi:10.5507/epd.2011.036 fatcat:rzuwzrhja5abjhmtiujlm5yp7e