METABOLIC ADAPTATION TO INACTIVE LIFESTYLE: FROM MUSCLE ATROPHY TO CARDIOVASCULAR RISK ANNALES KINESIOLOGIAE • 1 • 2010 • 1

Francesco Agostini, Sara Mazzucco, Gianni Biolo
2010 ANNALES KINESIOLOGIAE •   unpublished
Inactivity is known to principally induce muscle atrophy, determined by unbalanced protein synthesis and degradation and to enhance general cardiovascular risk. In parallel , unloading can upregulate whole body oxidative stress and the action of antioxi-dant factors, as physiological response. This alteration is accompanied by enhanced systemic infl ammation. Growing evidence in animal models suggest that infl ammation and oxidative stress can play a causative role in inactivity mediated muscle
more » ... ity mediated muscle atrophy. The present review is focused on human studies linking inactivity mediated oxidative stress and infl ammation to unloading related atrophy. Recent works evidencing enhanced car-diovascular risk after unloading are reported. In addition, evidence regarding the role of infl ammation in cardiovascular drawbacks linked to inactivity are discussed. PRESNOVNE PRILAGODITVE NA NEAKTIVNI ŽIVLJENJSKI SLOG: OD MIŠIČNE ATROFIJE DO SRČNO-ŽILNEGA TVEGANJA IZVLEČEK Znano je, da neaktivnost povzroči predvsem mišično atrofi jo, ki jo zaznamuje ne-ravnotežje med izgradnjo in razgradnjo beljakovin, in poveča splošno tveganje za srčno-žilne bolezni. Istočasno neaktivnost poviša oksidativni stres v celem telesu in kot fi ziološki odgovor nanje tudi delovanje antioksidativnih faktorjev. To spremembo Francesco AGOSTINI, Sara MAZZUCCO, Gianni BIOLO: METABOLIC ADAPTATION TO INACTIVE LIFESTYLE ..., 47-60 48 spremlja povečano sistemsko vnetje. Vse več dokazov iz živalskih modelov kaže na to, da sta morda vnetje in oksidativni stres ključna za povzročitev mišične atrofi je kot po-sledice neaktivnosti. Pričujoči pregledni članek se osredotoča na raziskave na ljudeh, ki povezujejo z neaktivnostjo povzročena oksidativni stres ter vnetje in z neaktivnostjo povezano mišično atrofi jo. Povzame tudi nedavne študije, ki ugotavljajo povečano srč-no-žilno tveganje, povezano z neaktivnostjo. Poleg tega razpravlja tudi o vlogi vnetja pri srčno-žilnih težavah, povezanih z neaktivnostjo. Ključne besede: gibalna/športna neaktivnost, mišična atrofi ja, srčno-žilno tveganje, vnetje, oksidativni stres
fatcat:fnfcopjypnehxonrryuizhf5te