Yoğun Bakım Hemşirelerinin Duygusal Emek ve Genel Sağlık Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Altun BAKSİ, Aylin DURMAZ EDEER
2020 Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi  
ÖZ Amaç: Yoğun bakım hemşirelerinde duygusal emeğin yordayıcısı olarak genel sağlık, sosyo-demografik ve mesleğe ilişkin bazı özelliklerin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Bu çalışma kesitsel ve ilişkisel tipte tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırma, Türkiye'nin batısında ve güneydoğusunda yer alan iki üniversite hastanesinde Temmuz-Aralık 2018 tarihleri arasında yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini yoğun bakım birimlerinde çalışan toplam 152 yoğun bakım hemşiresi oluşturmuştur. Araştırma
more » ... muştur. Araştırma için etik kuruldan, ölçeğin uyarlamasını yapan yazarlardan, kurumlardan ve hemşirelerden izin alınmıştır. Veriler sayı, yüzde, ortalama, korelasyon ve regresyon analizi ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Yoğun bakım hemşirelerinin yaş ortalaması 30.28±5.35, %68.4'ü kadın, %53.3'ü mesleğini "orta düzeyde" sevdiğini ve sorumlu olunan/bakım verilen hasta sayısının ortalama 5.05(±2.95) olduğu saptanmıştır. Hemşirelerde derinlemesine davranış alt boyutu incelendiğinde mesleği sevme durumunun (Evet) (β=0.185, p<0.05) anlamlı yordayıcı olduğu saptanmıştır. Yüzeysel davranış alt boyutu incelendiğinde, mesleği sevme durumu (Evet) (β=0.298, p<0.001) ve ekonomik durum algısının (β=0.211, p<0.05) anlamlı yordayıcı olduğu saptanmıştır. Sonuç: Bu çalışmada yoğun bakım hemşirelerinde genel sağlık durumunun duygusal emek için anlamlı yordayıcı olmadığı saptanmıştır. Hemşirelerin mesleği sevme düzeyi arttıkça duygusal emeğin alt boyutları olan "derinlemesine ve yüzeysel davranışın" arttığı saptanmıştır. Kurum yöneticileri hemşirelerin duygusal emek sürecini daha iyi yönetebilmesi için destek vermeli ve uygun klinik ortam oluşturulmalıdır. Yine hemşirelerin mesleklerini sevmesi için gerekli stratejilerin geliştirilmesi önerilmektedir. Anahtar kelimeler: Duygusal emek, hemşire, sağlık, yoğun bakım üniteleri. Aim: This study was conducted to investigate general health, sociodemographic characteristics and some profession-related characteristics in intensive care nurses as a predictor of emotional labor. Material and Methods: This study is a cross-sectional and relational study. The study was carried out in two university hospitals located in the west and southeast of Turkey between July and December 2018. The sample of the study consisted of a total of 152 intensive care nurses working in intensive care units. Permissions for the study were obtained from the ethics committee and the university hospitals. Data were analysed with number, percentage, mean, correlation and regression analysis. Results: It was determined that the average age of intensive care nurses was 30.28±5.35, 68.4% were women, 53.3% loved their profession at a "moderate level" and the average number of patients who were responsible/cared for was 5.05 (± 2.95). When the in-depth behavior sub-dimension was examined in nurses, it was found that the state of liking the profession (Yes) (β=0.185, p<0.05) was a significant predictor. When the superficial behavior sub-dimension was examined, it was determined that the state of liking the profession (Yes) (β=0.298, p<0.001) and the perception of economic status (β=0.211, p<0.05) were significant predictors. Conclusion: In the study, it was determined that general state of health was not a significant predictor of emotional labor in intensive care nurses. It was found that as the nurses' level of liking the profession increased, "in-depth and superficial behavior", which are the sub-dimensions of emotional labor, increased. Institution managers should provide support and create an appropriate clinical environment for nurses to manage the process of emotional labor better. In addition, it is recommended that necessary strategies be developed for nurses to love their professions.
doi:10.31125/hunhemsire.763157 fatcat:sono2b3wabhalm55flsavp6qtq