Kinetics of thermal decomposition of isocyanate-epoxy materials crosslinked in the presence of 1-ethylimidazole accelerator

Ryszard Pilawka, Honorata Maka
2014 Polimery  
The kinetics of thermal decomposition of isocyanate-epoxy materials crosslinked in the presence of 1-ethylimidazole (EMI) as accelerator was analyzed using Ozawa, Kissinger, Friedman, and Coats-Redfern methods. The thermal decomposition parameters of the cured isocyanate-epoxy system were determined by thermogravimetric analysis (TGA) at different heating rates. TG curves showed that the thermal decomposition of the isocyanate-epoxy system occurred in two steps despite EMI content. The thermal
more » ... ntent. The thermal stability of the isocyanate-epoxy system increased with increase of EMI content (E d ) 1.2 wt %. The reason could be higher isocyanurate and oxazolidone ring contents, which enhance its thermal resistance properties. Kinetyka procesu rozk³adu materia³ów izocyjanianowo-epoksydowych sieciowanych w obecnooeci 1-etyloimidazolu Streszczenie: Badano kinetykê rozk³adu termicznego materia³ów izocyjanianowo-epoksydowych, sieciowanych w obecnooeci przyspieszacza, którym by³ 1-etyloimidazol (EMI). Odpornooeae termiczn¹ tych materia³ów analizowano za pomoc¹ metod: Ozawy, Kissingera, Friedmana oraz Coasta i Redferna. Parametry rozk³adu termicznego wyznaczano na podstawie danych uzyskanych metod¹ analizy termograwimetrycznej (TGA), stosuj¹c ró¿ne szybkooeci ogrzewania. Badano wp³yw zawartooeci przyspieszacza na proces rozk³adu. We wszystkich przypadkach rozk³ad nastêpowa³ w dwóch etapach. Najlepsz¹ odpor-nooeci¹ termiczn¹ odznacza³a siê próbka sieciowana wobec najwiêkszego dodatku EMI (1,2 % mas.). Obserwowana poprawa odpornooeci termicznej ze wzrostem zawartooeci EMI jest zwi¹zana ze zmianami w strukturze utwardzonego kompozytu i zwiêkszaj¹cym siê udzia³em grup izocyjanurowych i oksazolidonowych. S³owa kluczowe: materia³y izocyjanianowo-epoksydowe, 1-etyloimidazol, rozk³ad termiczny, metoda Ozawy, metoda Kissingera, metoda Friedmana, metoda Coasta i Redferna. 409 2014, , 59 nr 5
doi:10.14314/polimery.2014.409 fatcat:2zis5bqyafhcxc7sh6uxgv2wpq