Agribusiness as a legal category

Ганна Сергіївна Корнієнко
2019 Проблеми Законності  
Стаття присвячена формулюванню визначення поняття «агробізнес» у правовому контексті. Підкреслено, що АПК та агробізнес -явища нетотожні, передусім через різну орієнтацію господарської діяльності. Розкрито соціально-економічний зміст агробізнесу. Розглянуто різні підходи до трактування сутності агробізнесу: суб'єктний, функціональний, крізь призму сукупності певного виду відносин. Запропоновано авторське визначення досліджуваної категорії. Ключові слова: агробізнес; правова категорія;
more » ... соціально-економічний зміст. Корниенко А. С., кандидат юридических наук, доцент, Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Украина, г. Харьков. Агробизнес как правовая категория Статья посвящена определению понятия «агробизнес» в правовом контексте. Подчеркнуто, что АПК и агробизнес -явления нетождественные, прежде всего из-за разной ориентации хозяйственной деятельности. Раскрыто социально-экономическое содержание агробизнеса. Рассмотрены различные подходы к трактованию сущности агробизнеса: субъектный, функциональный, сквозь призму совокупности определенного вида отношений. Предложено авторское определение исследуемой категории. Ключевые слова: агробизнес; правовая категория; отношения; социально-экономическое содержание. Вступ. У прийнятій ще 2013 р. Стратегії розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р. вказується, що «аграрний сектор України, базовою складовою якого є сільське господарство, є системоутворювальним у національній економіці, формує засади збереження суверенності держави -продовольчу та у визначених межах економічну, екологічну та енергетичну безпеку, забезпечує розвиток технологічно пов'язаних галузей національної економіки та формує соціально-економічні основи розвитку сільських територій» [1].
doi:10.21564/2414-990x.147.180732 fatcat:2hcoqoa4srgdnhdl7pbx3s5tki