КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ: ОБЛІКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА КОНТРОЛІНГУ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА

С. І. Головацька
2020 Herald of Lviv University of Trade and Economics. Economic sciences  
Важливе місце у забезпеченні функціонування господарського механізму підприємств посідає внутрішній контроль, який забезпечує реалізацію місії і мети створення підприємства, суттєво впливає на вияв-лення та мобілізацію наявних резервів, сприяє підвищенню ефективності та якості функціонування. Удоскона-лення системи управління витратами на засадах бюджетування дозволяє розробити оптимальну концепцію ве-дення бізнесу для підприємства, значно спростити процедуру контролю за рівнем витрат
more » ... ем витрат підприємства та на якісно новому рівні організувати процеси діяльності підприємства. Алгоритм процесу управління витратами на основі контролю за відхиленнями передбачає: розрахунок рівня витрат за складовими; зіставлення норматив-ного показника рівня витрат із фактичним; формування звіту щодо відхилень із відокремленням пріоритет-ності питань; визначення причин відхилень та їх взаємозв'язок між підрозділами; формулювання і розгляд про-позицій щодо запобігання негативним відхиленням. У статті розглянуто контролінг як систему забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки процесів ухвалення рішень, визначено організаційно-методичні етапи управління витратами підприємства за відхиленнями, визначено їх інформаційний зміст, обгрунтовано, що облік і аналіз відхилень є дієвим інструментом контролю за витратами; систематизовано підходи і методи аналізу витрат за відхиленнями; розроблено систему кодів відхилень фактичних показників витрат діяль-ності від показників бюджетів; доведено, що використання системи управління за відхиленнями дозволяє підвищити якість прийняття управлінських рішень.
doi:10.36477/2522-1205-2020-60-18 fatcat:45zzcxod4ndd3bihqfyclhhzre