Naar een cultuur topografie: Monumenten in Nederland, de serie

Ronald Stenvert
unpublished
Halverwege tussen Amsterdam en Almere. op het forteiland Pampus, vond op donderdag 8 juli 2006 de feestelijke presen-tatie plaats van de beide laatste delen van de serie Monumen-ten in Nederland: Noord-Holland en Flevoland.* Met de afsluiting van deze letterlijk gewichtige serie is voor het eerst sinds lange tijd een heel Nederland omvattend overzichtswerk beschikbaar gekomen met daarin een compact samenhangend overzicht van de cultuurhistorisch meest waardevolle structu-ren en objecten. Hoewel
more » ... en objecten. Hoewel dit handzaam en beknopt is geschied, leidde het in Nederland nog aanwezige historische erfgoed desalniettemin tot een forse, zesentwintig kilo zware, stapel van twaalf dikke delen met in totaal ruim 4600 pagina's, waarop twee en een kwart miljoen woorden zijn gedrukt samen met ruim zesduizend foto's, tekeningen en stadsplatte-gronden. Wat op 1 oktober 1995 werd begonnen als een opvolger van de voortijdig gestopte achtste druk van het Kunstreisboek voor Nederland 2 is bij afsluiting uitgegroeid tot een landelijke Cultuurtopografie, waarin deal dan niet Rijksbeschermde-monumenten op zich, maar ook in hun historisch, architecto-nisch, bouwhistorisch en historisch-geografisch verband zijn behandeld. 3 De afsluiting van deze serie die in omvang, tempo , gedegenheid en veelomvattendheid zijns gelijke niet kent. is aanleiding om hieronder kort stil te staan bij de wordings-geschiedenis, uitgangspunten en de ambities van deze reeks, afgezet tegen enkele recente ontwikkelingen in het denken over cultuur-historisch erfgoed, zowel in wetenschappelijke als beleidsmatige zin. 4
fatcat:qkyaertb6vgppdxifipbayocai