Σχεδίαση, ανάπτυξη & αξιολόγηση συνεργατικού εικονικού περιβάλλοντος μάθησης για την ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων σε παιδιά με αυτισμό

Χριστίνα Αριστείδη Βολιώτη
2013
Τα Εικονικά Περιβάλλοντα Μάθησης (ΕΠΜ) έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για την παροχή και υποστήριξη εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σε παιδιά με αυτισμό. Τα παιδιά αυτά παρουσιάζουν προβλήματα στην επικοινωνία, στην αλληλεπίδραση και στη φαντασία. Όπως έχει καταγραφεί σε έρευνες, με την κατάλληλη χρήση των ΕΠΜ και επειδή το παιδί αποκτά ενεργό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία, είναι εφικτό να μετριαστούν οι παραπάνω δυσκολίες. Για το λόγο αυτό, το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι ο
more » ... ς, η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός τρισδιάστατου ΕΠΜ, που υποστηρίζει συνεργατική επίλυση κοινωνικών προβλημάτων σε παιδιά με αυτισμό, με στόχο την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Για να πραγματοποιηθεί η έρευνα, πρώτα έγινε εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση παρόμοιων προσπαθειών και στη συνέχεια σχεδιάστηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο συνεργατικό ΕΠΜ με μια, κατά το δυνατόν, ρεαλιστική αναπαράσταση ενός σχολείου. Η όλη δραστηριότητα καθοδηγείται από τον εικονικό δάσκαλο, ο οποίος δίνει προφορικά τις οδηγίες στα παιδιά. Έπειτα, προβάλλεται εκπαιδευτικό υλικό (κοινωνικές ιστορίες) στο διαδραστικό πίνακα, όπου τα παιδιά θα πρέπει να αποφασίσουν συνεργατικά πώς θα επιλύσουν το πρόβλημα, επιλέγοντας από κοινού το κάθε βήμα. Η προστιθέμενη αξία της εφαρμογής αυτής, και ένα από τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα που θέτει, είναι εάν η αληθοφανής και ρεαλιστική αναπαράσταση των αντικειμένων θα ενισχύσει την κατανόηση και γενίκευση της γνώσης των παιδιών με αυτισμό. Η αξιολόγηση της εφαρμογής έγινε από 43 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και τα αποτελέσματα που καταγράφηκαν είναι θετικά και αρκετά αισιόδοξα, αναδεικνύοντας για ακόμα μια φορά την αξία των ΕΠΜ.
doi:10.26262/heal.auth.ir.132284 fatcat:k5fg4w3aefaibpi46opiqlizni