Xueshuantong injection in treating Deep Venous Thrombosis: a systematic review and experimental sequential analysis [report]

Weihui LI LI, Feng Xu, Weijing Fan, Guobin Liu, Lei Xu, Xvhong Wang, Huimin Lu, Yuanxiang LI
2020 unpublished
doi:10.37766/inplasy2020.12.0117 fatcat:6e2y6in765fixcipewnqcblyam