Biosimilars - therapeutic value, regulation, the role of pharmacists
Biosimilars - terapeutická hodnota, regulační aspekty, role farmaceuta

Petr Horák
2019 Praktické lékárenství  
PRAKTICKÉ LÉKÁRENSTVÍ / Prakt. lékáren. 2019; 15(1): 8-11 / www.praktickelekarenstvi.cz 8 AKTUÁLNÍ FARMAKOTERAPIE Biosimilars -terapeutická hodnota, regulační aspekty, role farmaceuta Biosimilars -terapeutická hodnota, regulační aspekty, role farmaceuta Petr Horák Nemocniční lékárna FN Motol, Praha Biologická léčiva jsou ze své povahy komplexnější než léčiva chemická. Na jejich kvalitě a bezpečnosti se kromě primární struktury podílí i struktura sekundární a terciární, posttranslační změny,
more » ... ogické, imunochemické a fyzikálně -chemické vlastnosti. Vzhledem k této komplexnosti je v podstatě vyloučeno, aby "kopie" originálních léčiv po vypršení jejich patentové ochrany byly strukturálně totožné s originálem. Proto byl vypracován princip biosimilarity, a to na základě komparability a extrapolace indikací. Ty vychází z již dříve používaných postupů, které se aplikovaly např. při změně výroby přípravku. V rámci EU je regulace schvalování a používání biosimilars dvoustupňová -registrace je v rukou Evropské lékové agentury, na úrovni národní potom otázka cen a úhrad a jejich zaměnitelnosti. V rámci regulace registrace jednotlivých přípravků jsou důležitou součástí předpisy upravující možnosti extrapolace dat mezi jednotlivými indikacemi, stanovení kritických kvalitativních parametrů pro posouzení komparability atd. Oproti původní rezervovanosti odborné komunity vůči extrapolaci je na základě nových dat o bezpečnosti nyní princip extrapolace šířeji akceptován. Klíčovou rolí farmaceuta je v každém případě fungovat jako klíčový odborník v edukaci a konzultační činnosti i při optimalizaci lékové politiky. Klíčová slova: biologické léčivé přípravky, biosimilars, registrace, Evropská léková agentura, zaměnitelnost léčiv, extrapolace, farmaceut. Biosimilars -therapeutic value, regulation, the role of pharmacists The biologic drugs are naturally more complex than drugs of chemical origin. Their efficacy, quality and safety are influenced by their primary, secondary and tertiary structure, post-translational changes, biologic, immuno-chemical and physico-chemical characteristics. Due to this complexity, it is impossible to develop an exact copy of original drug with expired patent. Therefore, a biosimilarity concept was developed, with the comparability exercise and extrapolation of indications, using previously known approaches applied i.a. after the change of manufacturing process of the original biologic products. There are two levels of regulation of biosimilars within the EU: authorisation process is performed by European Medicines Agency, while pricing, reimbursement, prescribing and interchangeability are dealt on national level. Guidelines setting up the criteria for possibilities of extrapolation and critical qualitative criteria for the comparability exercise are important parts of the authorisation regulation and processes. After the initial reservations, the concept of extrapolations is now being accepted by the professional healthcare community more widely. In any case, pharmacists should play a key role in education, counselling and medicines optimisation processes in area of biologics.
doi:10.36290/lek.2019.002 fatcat:u2bkn24suzdw5kg36ofxoqxdpm