عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی زنان جوان در ایران

زهرا کریمی موغاری
2014 مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان  
امروزه با توجه به وضعیت نامناسب بازار کار ایران اشتغال غیر‌رسمی به‌ویژه در میان زنان جوان افزایش یافته است. لذا بررسی وضعیت اشتغال آن‌ها حائز اهمیت است. در این مقاله وضعیت اشتغال غیر‌رسمی زنان جوان 25 – 15 سال با استفاده از طرح درآمد – هزینه خانوار در سال 1390 بررسی شد، سپس با به‌کارگیری مدل لاجیت عوامل مؤثر بر اشتغال غیر‌رسمی توضیح داده شد. در این پژوهش از حداقل مزد به عنوان شاخصی برای برآورد اشتغال غیر‌رسمی استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که در سال 1390 سهم زنان در اشتغال غیر‌رسمی بالا و نسبت
more » ... مردان بیش‌تر است. شهری بودن، تحصیلات دانشگاهی و متأهل بودن احتمال اشتغال غیر‌رسمی را کاهش می‌دهد.
doi:10.22051/jwsps.2015.1490 doaj:7540a9764cd04720809b1c4e6fcb25fe fatcat:fkkiww5mu5c2zfktpxraazn32y