Okul Öncesi Dönem: Anne Baba Tutumları

Ramazan Sak, İkbal Tuba Şahin Sak, Sibel Atlı, Betül Kübra Şahin
2015 Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi  
Öz: Bu çalışmanın amacı 4-6 yaş aralığında çocuğu olan anne babaların ebeveynlik tutumlarını incelemektir. Çalışmada açıklayıcı karma yöntem kullanılmış; bu nedenle de ilk olarak nicel veriler toplanmış, ardından nicel verilerin açıklanması için nitel veriler toplanmıştır. Veri toplama sürecinde öncelikle 258 anne-babaya Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ) uygulanmış, sonrasında ise bu annebabalardan 20'si ile görüşmeler yapılmıştır. Nicel verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t testi ve tek
more » ... törlü ANOVA kullanılmıştır. Nitel veriler ise kelime listeleme tekniği kullanılarak kodlanmıştır. Çalışma sonucunda, anne-babaların cinsiyetlerine, yaşadıkları bölgeye, öğrenim durumlarına, yaşlarına, evlendikleri yaşa ve sahip oldukları çocuk sayısına göre ebeveynlik tutumları arasında anlamlı farklar bulunmuştur. Çalışmanın sonuçlarına göre, anne-babaların çoğunun, kendi anne-babalık tutumu hakkında bir farkındalık sahibi olduğu ve sahip oldukları tutumları açıklarken alan yazına paralel ifadeler kullandıkları belirlenmiştir. Ayrıca, anne-babalar sahip oldukları anne-babalık tutumlarını etkileyen faktörler olarak en çok yetiştirilme tarzlarını ve psikolojik durumlarını ifade etmişlerdir. Anahtar Kelimeler: Okul öncesi dönem, anne baba tutumları, açıklayıcı karma yöntem Abstract: This study examines parenting attitudes towards children aged between 4 and 6 using an explanatory mixed-methods design. Initially, quantitative data was gathered from 258 parents using the Parents' Attitude Scale (PAS), and then interviews were conducted with 20 of them to collect additional qualitative data to explain the quantitative results. The quantitative data was analyzed using independent samples t-tests and one-way ANOVAs, while analysis of the qualitative data utilized the word-list technique. The results indicated that there were statistically significance differences between the parenting attitudes of participants based on their gender, region of current residence, education level, age, age at marriage, and number of children. Also, it was found that most of the parents were aware of their parenting attitudes and explained them using words that paralleled the language used in the parenting literature. They also stated that their parenting attitudes were mostly influenced by their upbringing and psychological mood.
doi:10.17860/efd.33313 fatcat:fwc4bzblgjbjriuw3fmcz666ha