SYNTACTIC STYLISTIC DEVICES AND EXSPRESSIVE MEANS OF THE ENGLISH LANGUAGE

O.V. Lypchanko-Kovachyk, V. Radyk
2018 International scientific journal «Education and Science»  
References 1. Grigoryev Yu.V. (1973), Teoreticheskiye osnovy formirovaniya bibliotechnych fondov: ucheb. Posobiye po kursu "Bibliotekovedeniye" [Teoretical foundations of the formation of library collections: a textbook on the course "Library Sciens"], Moscow, 88 s. 2. Grikhanov Yu.A. ( 2001 ), Metamorphism of the library and structural reorganization of library collections [Metamorphizm biblioteki i strukturnaya reorganizatsiya bibliotechnikh fondov], Biblioteki i assotsiatsii v
more » ... mire: novye technologii i novye formy sotrudnichestva, V.2, Moscow, pp. 561-564. 3. Kartuzov K.M. ( 2013 ), Reforming library statistics as a mechanism for modernizing the system of public administration in library business in Ukraine [Reformuvannya bibliotechnoyi statystyky yak mechanism modernizatsiyi systemy derzhavnoho upravlinnya biliotechnoyu spravoyu v Ukraini], Naukovi pratsi. Derzhavne upravlinnya, V.214, Ed. 202, Kyiv, pp.51-54. 4. Maslyanko L.P., Lissov P.M. ( 2007 ), Problems and technology of information resources production [Problemy i tekhnologiyi produkuvannya informatsiynich resursiv], Suchasni tendentsiyi rozvitku informatsiynykh tekhnologiy, Lugansk, pp.184-189. 5. Sokolov V. ( 2014 ), Teoretical foundations of the analysis of methods of studying the library fund [Teoretychni zasady analizu metodiv vyvchennya bibliotechnoho fondu], Visnyk Knyzhkovoyi palaty, №5, Kyiv, pp.1-6. 6. Yakovleva Yu. V. ( 2002 ), Selective monitoring of the use of library funds [Selectyvnyy monitorynh vykorystannya bibliotechnykh fondiv], Reyestratsiya, zberihannya ta obrobka danych, №1, V.4, Kyiv, pp.89-97.
doi:10.31339/2617-0833-2018-24(1)-144-147 fatcat:n7ja6kpnyfcppmkq7osjoeg6b4