THYROID DISEASE RATES/NATURE IN TURKESTANIANS LIVING IN TURKEY: IMPACT OF ETHNICITY ON DISEASES - TÜRKİYE'DE YAŞAYAN TÜRKİSTANLILARDA TİROİD PATOLOJİSİ ORANLARI/DOĞASI: ETNİSİTENİN HASTALIKLAR ÜZERİNE ETKİSİ

Feray Akbaş, Hanife Usta Atmaca
2019 Eskişehir Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Halk Sağlığı Dergisi  
Thyroid diseases are global health problems with varying prevalence in different regions and societies of the world. Here, it was aimed to screen Turkestanian people living in Turkey for thyroid pathologies and point out the impact of ethnicity on disease nature. Randomly chosen 60 patients with Turkestan origin living in Turkey and 33 Turkish patients as control group were included in the study. Age, gender, nationality and co-morbidities were recorded. Thyroid disease parameters were tested.
more » ... eters were tested. Results were analyzed using SPSS. There was no statistically significant difference for age, gender or co-morbid diseases between the groups. fT4 level and pathological USG rates were statistically significantly lower in Turkestan group when compared to control group. There was no statistically significant difference between groups for eu/hypo/hyperthyroid states. Ethnicity is an important variable and determinant of diseases including thyroid pathologies. TÜRKİYE'DE YAŞAYAN TÜRKİSTANLILARDA TİROİD PATOLOJİSİ ORANLARI/DOĞASI: ETNİSİTENİN HASTALIKLAR ÜZERİNE ETKİSİ Tiroid hastalıkları dünyanın farklı bölgelerinde ve toplumlarında değişken prevalans gösteren global sağlık sorunlarıdır. Burda; Türkiye'de yaşayan Türkistan kökenli kişileri tiroid patolojisi açısından taramak ve etnisitenin hastalık doğası üzerine etkisine dikkat çekmek amaçlanmıştır. Çalışmaya Türkiye'de yaşayan ve random seçilen 60 Türkistan kökenli hasta ve kontrol grubu olarak 33 Türk hasta alındı. Yaş, cinsiyet ve ko-morbiditeleri kaydedildi. Tiroid hastalık parametreleri tarandı. Sonuçlar SPSS ile analiz edildi. Gruplar arasında yaş, cinsiyet ve komorbiditeler açısında fark bulunmadı. Kontrol grubuyla karşılaştırıldığında Türkistan grubunda fT4 düzeyi ve patolojik tiroid USG oranı anlamlı şekilde düşüktü. Etnisite tiroid patolojileri dahil hastalıklar için önemli bir değişken ve belirleyicidir. Anahtar kelimeler: Tiroid hastalıkları, etnisite, azınlık sağlığı, halk sağlığı.
doi:10.35232/estudamhsd.528430 fatcat:oqfnuo63qrb2zn5uz5g4vweryy