THE MODERN CONDITION AND FEATURES DECENTRALIZATION OF POWER IN UKRAINE
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

O.O. Khandiy
2016 Економіка та право  
Вступ. Питанням децентралізації в Україні останні роки приділяється підвищена увага. Централізація і децентралізація є взаємодоповнювальними процесами управління соціальними системами: збільшення ступеня централізації призводить до зменшення ступеня децентралізації і навпаки. Але визначити найбільш прийнятний рівень співвідношення централізації та децентралізації окремі країни намагаються десятиліттями. Так, наприклад, в Данії пошук оптимального рівня децентралізації розпочався було у 1958 р. і
more » ... продовжувався до 2007-го, коли набрав чинності новий розподіл повноважень у новій структурі і визначені були напрями подальшого удосконалення децентралізованого управління поряд зі стимулюванням інтеграційних процесів щодо укрупнення муніципалітетів. Латвія розпочала цей процес у 1990-ті рр. і завершила у 2009-му, Франція має 25-річний досвід реалізації децентралізації, Італія активно запроваджує заходи з децентралізації влади в країні з 2000 р. За даними Світового банку, 63 із 75 трансформаційних країн і великих країн, що розвиваються, у середині 1990-х рр. здійснили кроки в напрямі децентралізації [1]. В одних країнах ці процеси відбувались повільніше ніж в інших, що пов'язано було з наявністю передумов, різною чисельністю населення і його підтримкою планів уряду щодо територіальної децентралізації та зміни адміністративно-територіального устрою країни, досягнутим рівнем розвитку місцевого самоврядування на момент ухвалення рішення щодо збільшення рівня децентралізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Правовим і фінансовим аспектам децентралізації влади в Україні присвячена велика кількість робіт вітчизняних учених, у цьому напрямі працюють: Н. Бикадорова [2], Ю. Ганущак [3], Н. Камінська [4-5], І. Карчевська [6], О. Крайник [7], Ключові слова: де цен тра ліза ція, місцеве само вря ду вання, спро мож ні тери то ріальні громади, суспільні послуги, регіон, об'єднання. Досліджено сучасний стан та проблеми децентралізації в Україні. Визначено необхідне забезпечення процесу децентралізації, до якого віднесено законодавче, організаційне та суспільне. Проаналізовано регіональні особливості об'єднання те риторіальних громад і проблеми формування базового рівня місцевого самоврядування в Україні. Розглянуто розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та виконавчої влади. Зроблено висновки щодо недостатньої інформаційної підтримки процесу децентралізації, спрямованої на створення позитивного ставлення населення до змін. УДК 342.25(477) О.О. ХАНДІЙ, канд. екон. наук, доц., доцент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Інститут економіки і управління Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
doi:10.15407/econlaw.2016.02.137 fatcat:ouihmqrg2zgrxflkyizd3x4v4i