Pasitikėjimo užtikrinimo metodai automatiniu būdu sudarant elektronines pasaulinio saityno paslaugų gavimo sutartis

Marius Šaučiūnas, Albertas Čaplinskas
<span title="2011-01-01">2011</span> <i title="Vilnius University Press"> <a target="_blank" rel="noopener" href="https://fatcat.wiki/container/7eidxpvt2za55mkmsumgguyj5y" style="color: black;">Informacijos mokslai</a> </i> &nbsp;
Straipsnyje aptariamos pasitikėjimo problemos, su kuriomis susiduriama derantis programiniams agentams dėl pasaulinio saityno paslaugų gavimo elektroninių sutarčių sudarymo. Derybų metu iš paslaugų teikėjų, teikiančių visus kitus reikalavimustenkinančias paslaugas, reikia pasirinkti tokį, kuriam galima atskleisti savo konfidencialius duomenis. Pasitikėjimas turi būti abipusis, nes tai dažnai aktualu ir paslaugos teikėjui. Abipusis pasitikėjimas įgyjamas derybų būdu, palaipsniui vienas kitam
more &raquo; ... leidžiant savo konfidencialius duomenis. Taigi derybos turi būti reglamentuojamos taisyklėmis, nustatančiomis, kokia informacija kokiomis sąlygomis gali būti atskleista. Straipsnyje analizuojamos abipusio pasitikėjimo įgijimo uždavinio detalės, svarbiausi to uždavinio sprendimo metodai. Išryškinami šių metodų pranašumai ir trūkumai, aptariami dar neišspręsti klausimai. Pasitikėjimo problemų požiūriu vertinamas vienas iš plačiai pripažintų derybų proceso koncepcinių modelių, parodyta, kad šis modelis neužtikrina pasitikėjimo problemų sprendimo, ir pasiūlyta, kaip jį tobulinti. Pagrindinė darbo išvada yra ta, jog šiuo metu aktualiau ne kurti naujus pasitikėjimo metodus, bet kritiškai ir eksperimentiškai analizuoti jau pasiūlytus metodus ir idėjas, juos apibendrinti, integruoti ir rengti rekomendacijas, kaip jais pasinaudoti praktikoje.Automated eContract Negotiation in Web Service Environment: Trust Management AspectsMarius Šaučiūnas, Albertas Čaplinskas SummaryThe paper addresses trust management problems in automated eContract negotiation among software agents in the web service environment. From the point of trust management, the aim of the negotiation process is to choose the most trustworthy providers from those who provide services that satisfy certain functional and other requirements. In order to negotiate about the trust, the negotiation process should provide some mechanisms to reason about requesters' policies, specifying who and under what conditions nay access private information (Kagal et al., 2004) and to guarantee that no legal norms would be violated in the contract. The paper familiarizes with details of the trust negotiation problem and with the approaches that have been proposed to solve this problem. It presents also a critical analysis of the proposed approaches and summarizes their challenges and drawbacks. The author analyses also one of the more advanced conceptual frameworks of negotiation process from the trust modelling perspective, highlights its drawbacks and proposes how to improve this framework.
<span class="external-identifiers"> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.15388/im.2011.0.3146">doi:10.15388/im.2011.0.3146</a> <a target="_blank" rel="external noopener" href="https://fatcat.wiki/release/t7ia72ckwva5fcnsn5xgursqv4">fatcat:t7ia72ckwva5fcnsn5xgursqv4</a> </span>
<a target="_blank" rel="noopener" href="https://web.archive.org/web/20200216140634/https://www.journals.vu.lt/informacijos-mokslai/article/download/3146/2270" title="fulltext PDF download" data-goatcounter-click="serp-fulltext" data-goatcounter-title="serp-fulltext"> <button class="ui simple right pointing dropdown compact black labeled icon button serp-button"> <i class="icon ia-icon"></i> Web Archive [PDF] <div class="menu fulltext-thumbnail"> <img src="https://blobs.fatcat.wiki/thumbnail/pdf/82/ab/82abf7831cdb6d82c7d31b62f9017b99ccaf13b0.180px.jpg" alt="fulltext thumbnail" loading="lazy"> </div> </button> </a> <a target="_blank" rel="external noopener noreferrer" href="https://doi.org/10.15388/im.2011.0.3146"> <button class="ui left aligned compact blue labeled icon button serp-button"> <i class="unlock alternate icon" style="background-color: #fb971f;"></i> Publisher / doi.org </button> </a>