Conceptualization of modern theories of system risk regulation of the banking sector of the economy
Концептуалізація сучасних теорій регулювання системного ризику банківського сектору економіки

Lilіia Zherdetska, Odessa National Economic University
2020 Scientific Bulletin of the Odessa National Economic University  
JEL Classification: G210; G280; А190 Жердецька Лілія, д.е.н., доцент, завідувачка кафедри банківської справи, Одеський національний економічний університет, м. Одеса, Україна ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-5398-868X lzherdetska@gmail.com КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМНОГО РИЗИКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є процеси регулювання системного ризику банківського сектору економіки. Ураховуючи незначний досвід використання
more » ... уденційного інструментарію, одним з найбільш проблемних місць є відсутність виробленого нового наукового знання та концептуалізації підходів до регулювання системного ризику банківського сектору економіки. Методологія. Інформаційною базою дослідження стали наукові публікації, присвячені проблемам державного регулювання банківського сектору економіки, забезпечення фінансової стабільності та мінімізації системного ризику. Використані такі методи дослідження: наукова абстракція, індукція та дедукція, аналіз та синтез (при уточненні категоріального апарату дослідження та систематизації теорій державного регулювання економіки); системно-структурний аналіз (при структуризації теорій регулювання за цілями та обґрунтуванням необхідності державного втручання в економіку); логіко-історичний (при здійсненні періодизації розвитку концептуальних засад регулювання банківського сектору економіки). Синергізм сучасних теорій економічного регулювання став підґрунтям концептуалізації створення ефективної системи регулювання банківського сектору економіки. Результати. На підставі теоретичних узагальнень в статті виокремлено два основні підходи до економічного регулювання -позитивний та нормативний. Базуючись на здобутках сучасних теорій регулювання, сформульовано необхідність та цілі регулювання банківського сектору економіки: на мікрорівніце захист прав споживачів банківських послуг та забезпечення фінансової стійкості банків; на макрорівніпідтримання цінової стабільності, забезпечення фінансової стійкості банківського сектору економіки та здійснення позитивного внеску в економічне зростання. Наукова новизна. У статті розроблено концептуальні підходи щодо здійснення регулювання системного ризику банківського сектору економіки. Теоретична та (або) практична значущість. Запровадження запропонованих підходів підвищить раціональність та обґрунтованість рішень державних інституцій у сфері регулювання банківського сектору економіки. Ключові слова: державне регулювання економіки, нормативний та позитивний підходи до регулювання, цілі державного регулювання, банк, банківський сектор, системний ризик, пруденційне та захисне регулювання. Object of study. The object of the study is the process of regulating the system risk of the banking sector of the economy. Given the limited experience in the use of macroprudential tools, one of the most problematic areas is the lack of new scientific knowledge and conceptualization of approaches to regulating the systemic risk of the banking sector of the economy. Methodology. The information base of the research have become the scientific publications on the issues of state regulation of the banking sector of the economy, ensuring financial stability and minimizing system risk. The following research methods such as: scientific abstraction, induction and deduction, analysis and synthesis (with clarification of the categorical apparatus of research and systematization of theories of state regulation of the economy); system-structural analysis (in structuring theories of regulation by objectives and justification of the need for government intervention in the economy); logical-historical (in the periodization of the development of conceptual principles of regulation of the banking sector of the economy) have been used in the study. The synergy of modern theories of economic regulation has become the basis for the conceptualization of an effective system of regulation of the banking sector of the economy. Results. Based on theoretical generalizations, two main approaches to economic regulation -positive and normative have been identified in the article. Based on the achievements of modern theories of regulation, the need and 119 © Жердецька Л., 2020 ISSN 2409-9260 НАУКОВИЙ ВІСНИК Одеського національного економічного університету НАУКОВИЙ ВІСНИК ISSN 2409-9260 Одеського національного економічного університету 121 № 1-2 (274-275), 2020 Збірник наукових праць НАУКОВИЙ ВІСНИК ISSN 2409-9260 Одеського національного економічного університету 127 № 1-2 (274-275), 2020 Збірник наукових праць Рис. 4. Концептуальні засади регулювання системного ризику банківського сектору економіки * в Україні політику у сфері конкуренції формує Антимонопольний комітет Джерело: розроблено автором ISSN 2409-9260 НАУКОВИЙ ВІСНИК Одеського національного економічного університету Література ISSN 2409-9260 НАУКОВИЙ ВІСНИК Одеського національного економічного університету НАУКОВИЙ ВІСНИК ISSN 2409-9260 Одеського національного економічного університету 131 № 1-2 (274-275), 2020 Збірник наукових праць ISSN 2409-9260 НАУКОВИЙ ВІСНИК Одеського національного економічного університету 132 Збірник наукових праць № 1-2 (274-275), 2020
doi:10.32680/2409-9260-2020-1-2-274-275-119-132 fatcat:ezvubcx4jvf2llhoxsuewqukom