Kaudal Blokta Levobupivakaine Düşük Doz Fentanil İlavesinin Postoperatif Analjezi Üzerine Etkisi The Effects of Supplementation Low Dose Fentanyl on Postoperative Analgesia in Caudal Block

Müge Çelik
2010 Anahtar Kelimeler: Kaudal Blok, Levobupivakain, Fentanil, Postoperatif Analjezi SDÜ Yaşam Dergisi   unpublished
ÖZET Amaç Çalışmamızda, % 0.2 levobupivakain ve % 0.1 levobupivakaine 1 µg/kg fentanil ilavesinin analjezik etkinlik ve analjezi süresi üzerine etkilerini karşılaştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem ASA I-II grubu, 1-10 yaşları arasında, 60 çocuk hasta çalışmaya dahil edildi. Premedikasyon, anestezi indüksiyonunda verilecek ilaçlar, operasyon sırasındaki sıvı tedavisi, operasyon sonrasındaki analjezi standardize edildi. Rastgele iki gruba ayrılan hastalara; Grup I'e (n=30) % 0.2 levobupivakain,
more » ... .2 levobupivakain, Grup II'ye (n=30) % 0.1 levobupivakain ve 1 µg/kg fentanil içeren solüsyonlar kaudal yolla uygulandı. Operasyon sırasında ve postoperatif derlenme odasında KAH, OAB, SpO2 değerleri monitorize edildi ve kaydedildi. 1 ve 5 yaş arasındaki çocuklarda CHEOPS, 6 ve 10 yaş arasındaki çocuklarda 100 mm VAS'a göre ağrı değerlendirmesi yapıldı. Anestezi, cerrahi ve analjezi süreleri, ilk idrara çıkma zamanı ve postoperatif komplikasyonlar kaydedildi, istatistiksel değerlendirimleri yapıldı. Bulgular Demografik veriler, anestezi süreleri, cerrahi süreleri açısından gruplar arasında anlamlı fark yoktu. Postoperatif KAH, OAB verileri arasında anlamlı fark saptanmadı. Her iki grup arasında, postoperatif analjezi süreleri açısından, istatiktiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. Sonuç Çalışmamızda % 0.2 levobupivakain ve % 0.1 levobupivakaine 1 µg/kg fentanil ilavesinin kaudal yolla uygulamalarında hemodinamik parametreler, analjezi etkinliği, postoperatif analjezi süreleri ve komplikasyonlar açısından fark olmadığını izledik. Lokal anestezik konsantrasyonu azaltılarak, fentanil ilavesi ile hastalarda etkin ve güvenli kaudal anestezi sağlanmaktadır. ABSTRACT Aim In our study we aimed to compare analgesic efficiency and analgesia time of 2% levobupivacaine and 1% levobupivacaine with 1 µg/kg fentanyl combination. Material and Methods We studied 1-10 years aged 60 pediatric patients, ASA I-II. Premedication, the drugs for anesthesia induction, the hydration therapy during the operation, analgesia after operation were standardized. Patients were randomly divided into two groups, 2% levobupivacaine for group I (n=30) and 1% levobupivacaine +1 µg/kg fentanyl for group II (n=30) were administered by caudal route. Postoperative HR, MAP, SpO2 monitorized and data's were recorded during operation and postoperative in recovery room. The pain score was assessed according to CHEOPS for 1-5 years of age and 100 mm VAS for 6-10 years of age. Anesthesia, surgery and analgesia period, first miction time and postoperative complications were recorded. Statistical analysis of all the results was performed. Results There wasn't any significant difference between the groups in demographic data's, duration of anesthesia and surgery. There was no statistically significant difference when we compared the groups' postoperative HR and MAP values. The analgesia times between groups were not statistically different. Conclusion We observed that hemodynamic findings, efficiency of analgesia, postoperatif analgesia duration, and complications are not different between 2% levobupivacaine and 1% levobupivacaine +1 µg/kg fentanyl administration by caudal route. Effective and sufficient caudal anesthesia can be obtained by fentanyl addition to lowered concentration levobupivacaine.
fatcat:lxqi3vit7nhfbenepprgozeifq