ALAN DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN DENEYİMLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Özkan ÇELİK, İmra TAÇ
2021 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi  
Bu araştırmanın amacı, Türkiye'de Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından tanınan alan değişikliği hakkından faydalanan ve hâlen geçiş yaptıkları alanda istihdam edilen öğretmenlerin deneyimlerine ilişkin görüşlerini kendi anlatılarına dayalı olarak incelemektir. Araştırma nitel bir araştırma olup fenomenoloji deseni kullanılarak planlanmıştır. Araştırmaya katılan öğretmenlerin seçiminde amaçlı örnekleme yöntemlerinden kartopu örnekleme yaklaşımı kullanılmıştır. Bu yöntemle Ankara, Balıkesir,
more » ... nizli, Kütahya ve Muğla illerine bağlı farklı ilçelerde çalışan 12 öğretmene ulaşılmıştır. Bu çalışma 2018 yılının Mart-Nisan aylarında gerçekleştirilmiştir. Verilerin toplanması aşamasında katılımcılarla yarı yapılandırılmış görüşmeler telefon aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Analizler sonucunda katılımcı öğretmenlerin yarısından fazlasının alan değişikliğini yanlış bir uygulama olarak değerlendirdiği, öğretmenlerin çoğunun tayin/yer değiştirme sebeplerine bağlı olarak alan değiştirdiği sonuçlarına ulaşılmıştır. Özel eğitim alanında çalışan öğretmenlerin çoğu ise eski alanları olan sınıf öğretmenliğinde çalıştıkları süre zarfında daha fazla mesleki doyum sağladıklarını belirtmişlerdir. Bulgular ışığında bu tür bir uygulama sürecinde yaşanabilecek Çelik, Ö. & Taç, İ. Alan değişikliği yapan sınıf öğretmenlerinin deneyimlerine ilişkin görüşleri. 217 sorunlara karşın alana özgü bilgilendirici çalışmaların değişiklikler öncesinde yapılması önerisinde bulunulmuştur.
doi:10.33418/ataunikkefd.854467 fatcat:ogoujwo7sndxthmk3d2cbhd3kq