Poziom wiedzy społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Magdalena Blicharz, Beata Biernacka
unpublished
1 Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wydział Nauk o Zdrowiu ▶ S t r e s z c z e n i e : Wprowadzenie. Udzielenie pierwszej pomocy osobie potrzebującej jest obowiązkiem każ-dego dorosłego człowieka. W wypadkach i nagłych zachorowaniach o losach poszkodowa-nej osoby decydują pierwsze minuty. Szybko i prawidłowo udzielona pomoc ratuje życie i zdrowie. Pierwsza pomoc to podstawowe czynności wykonywane przed przybyciem leka-rza, pogotowia ratunkowego lub innych wykwalifikowanych osób,
more » ... ące na celu ratowanie zdrowia bądź życia ludzi, którzy odnieśli obrażenia lub nagle zachorowali. Do tego celu niezbędna jest właściwa wiedza i umiejętności. Cel. Celem badań była ocena poziomu wiedzy społeczeństwa na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ustalenie, czy respondenci uczestniczyli kiedykolwiek w za-jęciach, kursach, szkoleniach związanych z tematyką udzielania pomocy. Materiał i metody. W badaniach oceny poziomu wiedzy społeczeństwa na temat udziela-nia pierwszej pomocy przedmedycznej wzięło udział 75 respondentów. Wśród nich było 56,0% kobiet (N=42) oraz 44,0% mężczyzn (N=33). Metodą badawczą był sondaż diagno-styczny. Kwestionariusz składał się z 25 pytań o charakterze zamkniętym koniunktywnym, zamkniętym i półotwartym. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu testu niezależności χ 2 oraz testu Kruskala-Wallisa. Przyjęto poziom istotności p < 0,05. Ob-liczenia wykonano przy użyciu programu IBM SPSS Statistics 20. Wyniki. Bardzo dobrze swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oceniło 12,0% badanych. Spośród osób, które znalazły się w sytuacji, w której należało udzielić pierwszej pomocy, tylko 25,0% potrafiło w pełni pomóc poszkodowanemu. Jedynie 30,6% badanych prawidłowo stwierdziło, że podchodząc do osoby poszkodowanej, należy najpierw ocenić własne bezpieczeństwo. Poprawnej odpowiedzi na temat sposobów sprawdzania, czy poszkodowany oddycha, udzieliło 42,7% badanych. Taki sam procent respondentów posiadał wiedzę na temat sposobów poprawnego przeprowadzenia uciskania klatki piersiowej. Wnioski. Poziom wiedzy badanych na temat udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-nej jest niewystarczający. Wyższy poziom wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy mają osoby młodsze, z wykształcenie wyższym. Wysoki poziom wiedzy na temat udziela-nia pierwszej pomocy częściej prezentują osoby, które spotkały się z sytuacją wymagającą udzielenia pierwszej pomocy.
fatcat:3os4yfvi5fhcdpnbwmpcwtnv2y