Analysis of biological spectrum of Divčibare flora

Ivana Popovic, Dragica Obratov-Petkovic
2006 Glasnik Šumarskog Fakulteta: Univerzitet u Beogradu  
Извод: Једна од битних анализа, која се ради приликом флористичких истраживања одређених региона, јесте анализа биолошког спектра. Анализа биолошког спектра флоре неке области подразумева одређивање типа животне форме за сваки таксон, описан у флори истраживаног региона. Ако се узме у обзир чињеница да животна форма представља специфичан структурно-функционалан одговор на дате утицаје животне средине и резултат је прилагођавања током еволуције врсте, јасно је да се основне одлике станишта
more » ... лике станишта одражавају, у мањој или већој мери, у свакој животној форми. Потврда ове чињенице је и извршена анализа биолошког спектра флоре Дивчибара. Добијени резултати су у корелацији са добијеним резултатима анализе биолошког спектра флоре Србије и Балканског полуострва. Кључне речи: биолошки спектар флоре Дивчибара, животне форме, основни и прелазни облици ANALYSIS OF BIOLOGICAL SPECTRUM OF DIVČIBARE FLORA Abstract: One of the essential analyses which is performed during the floristic study of a region is the analysis of the biological spectrum. The analysis of the biological spectrum of the flora includes the determination of the type of life form for each taxon described in the flora of the study region. If it is considered that life form is a specific structural-functional response to the environmental effects and the result of the adaptation during the species evolution, it is clear that the basic characteristics of the site are more or less reflected in any life form. This fact is confirmed by the analysis of the biological spectrum of Divčibare flora. The study results are in correlation with the results of the analysis of the biological spectrum of the flora of Serbia and the Balkan Peninsula. Key words: biological spectrum of Divčibare flora, life form, basic and transition forms UDK: 581.92/93 Оригинални научни рад мр Ивана
doi:10.2298/gsf0693143p fatcat:wq5txuh5zvbnzkiovzllvulvmy