Hastane Öncesi Dergisi Nisan 2016, Cilt 1-Sayı 1 Sayfa No: 55-60 55 PACING APPLICATIONS IN THE FIELD PATIENTS WITH COMPLETE AV BLOCK

Olgu Atriyoventriküler, Tam Bloklu, Hastaya Alanda, Paramedik Türk
unpublished
Özet Transkütan pacemaker, kullanımı kolay ve etkinliği yüksek bir uygulama olmasına rağmen hastane öncesi alanda sık kullanılmamaktadır. Özellikle miyokard enfarktüsüne eşlik eden atriyoventriküler bloklarda ve hemodinamiyi akut olarak bozan birçok sebeple kullanımı gerekmektedir. Sunulan bu vaka ilk etapta nörolojik olay gibi gözüken durumun altta yatan sebebinin farklı olabileceğini ve alanda transkütan pacemaker uygulamasının gerekebileceğini göstermektedir. Paramedikler ani bilinç kaybı,
more » ... ani bilinç kaybı, senkop öyküsü, tanı almamış nöbet veya hemodinaminin bozulması gibi durumlarda kardiyak problem düşünüp hastayı monitörize etmelidir. 67 yaşındaki erkek, hastaya ulaştığımızda jeneralize tonik klonik kasılmaları mevcuttu. Vital bulguları değerlendirildiğinde hemodinamik instabilite varlığı ve elektrokardiyografisinde atriyoventriküler tam blok tespit edildi, transkütan pacemaker uygulandıktan sonra hastaneye nakli sağlandı. Abstract Although transcutaneous pacemaker is a highly effective and easy application: it isn't widely used in the prehospital setting. AV blocks especially with myocardial infarction and many unstable hemodynamic conditions require the use of pacemaker. This case shows that a condition which seems to be the result of a neurological event at first may have a different underlying reason and there might be the need for applying transcutaneous pacemaker in the field. The paramedics should monitorize the patients for sudden, syncope, undiagnosed seizure or hemodynamic unstability. When we arrived the scene, the 67 years old male patient, he was on the floor having tonic-clonic seizures. His vital signs showed unstable hemodynamy and his electrocardiography revealed total atriovetricular block.He was transferred to hospital after transcutaneous pacemaker application. Giriş Atriyoventriküler (AV) blok, atriyumlardan gelen iletinin AVdüğümde bloğa uğraması nedeniyle bloğun oluştuğu yere göre iletinin ventriküllere gecikerek ulaşması ya da hiç ulaşmamasıdır. Üçüncü derece AV blokta (tam blok) atriyumlar ile ventriküller arası ileti sistemi tamamıyla kesintiye uğramış bu sebeple supraventriküler hiçbir uyarı ventriküllere iletilememektedir (Ekşi vd.,2011). Bradiaritmilerin tedavisinde ilk olarak 1958 yılında kullanılan pacemaker uygulama alanları, her geçen yıl yeni endikasyonlarla daha da artmaktadır; buna bağlı olarak da ilgili hasta grubunda önemli ölçüde ölüm ve morbidite azalması sağlanmıştır (Tandoğan, 2010:71-78). Ülkemizde son yıllarda hastane öncesi acil 1 Çorum 112 Acil Sağlık Hizmetleri,
fatcat:ibzrjxjvpfbi7durkarvztcwnq