Rüşvet Suçunda Görevin Kapsamı

RECEP KAHRAMAN
2019 Selcuk Universitesi Hukuk Fakultesi Dergisi  
ÖZ Rüşvet suçu, kamu görevlisinin görevinin ifasıyla ilgili bir işi yapması veya yapmaması amacıyla, doğrudan veya aracılar vasıtasıyla, kendisine veya göstereceği bir başka kişiye menfaat temin etmesidir. Haksız menfaat sağlanmasının karşılığı olan iş ya da eylemin göreve dahil olması gerekir. Göreve dahil olmayan iş ya da eylemin karşılığında görevlinin çıkar elde etmesi rüşvet suçunu oluşturmaz. Bu nedenle suçun maddi unsuru olarak kabul edilen görevin kapsamı önceden belirlenmelidir.
more » ... gereklerine aykırı ya da görevin gereklerine uygun hareketlerin her ikisi de rüşvet suçunun unsuru olarak kabul edilmektedir. Görev kapsamının dar veya geniş yorumlanması ceza sorumluluğunu etkilemektedir. Kamu görevlisinin ek uğraşı ile yerine getirilen ya da takdir yetkisini kullandığı iş ya da eylemin niteliği, ceza sorumluluğunun tespiti açısından önemlidir. Sağlanan haksız menfaat ile görevin ifasıyla ilgili iş ya da eylem arasında illiyet bağı rüşvet anlaşmasında kurulmalıdır. Bu nedenle iş ya da eylemin önceden somutlaştırılmış olması gerekir. ANAHTAR KELİMELER: Rüşvet, Görev, Haksız Menfaat, Rüşvet Anlaşması. ABSTRACT The bribery is committed when a public official, directly or through other persons, takes an advantage for himself or another person designated by him, in order for him to perform or not to perform a task with regard to his duty. The perform or action against the provision of unfair benefits to the public official should be within the scope of the public activity carried out by the public administration. It is not a bribery if the officer gains benefit in exchange for perform or action not included in the task. The scope of the duty considered as an element of the bribery must be determined in advance. Any act contrary to or in accordance with the requirements of the duty is considered an element of the bribery. Broad or narrow interpretation of the scope of duty affects criminal liability. The nature of the perform or action performed or exercised by the public official with special effort is important for the determination of criminal responsibility. The causal link between the unfair benefit provided and the perform or action related to the performance of the duty should be established in the bribery agreement. For this reason, the perform or action that needs to be fulfilled must be concretized in advance.
doi:10.15337/suhfd.550480 fatcat:ngjp7gyjlbcxvmslc54mjpwbfm