Rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem vztaženo k problematice oceňování objektů

Monika Ledvoňová, Pavel Pejchal
2019 Soudní inženýrství  
Abstrakt Projektové dokumentace, ať už se jedná o projektovou dokumentaci jakéhokoliv stupně, je velmi vítanou pomůckou při získávání podkladů, potřebných pro výpočet zastavěné plochy a obestavěného prostoru při oceňování objektů. Během výstavby a během životnosti staveb pak dochází k řadě změn, které se často již do projektů, podle kterých je stavba prováděna a následně do projektu skutečného provedení stavby nepromítnou, a tak může dojít k značným odchylkám mezi stavem, který je zanesen v
more » ... ektové dokumentaci a stavem, který je skutečně realizován. Tento článek v první části nastiňuje problematiku různých stupňů projektových dokumentací včetně nutnosti nebo jen případné možnosti jejich opatření razítkem autorizované osoby a v další části poukazuje na zjištěné, zcela fatální, rozdíly mezi předloženou projektovou dokumentací a skutečně realizovaným stavem. Příspěvek byl prezentován na konferenci ExFoS 2019 ve dnech 24.-25. ledna 2019. Klíčová slova: projektová dokumentace, autorizovaný inženýr, životnost staveb, odchylka, realizovaný stav, oceňování nemovitých věcí. Abstract Plans/drawings, no matter of what degree, are a very much appreciated tool in gaining materials necessary for the calculation of built-up area and built-in space in property valuation. During the construction and life span of buildings, several changes occur that are not reflected in the plans on which the construction is based, and later such changes are not considered in the actual construction of the building, hence the considerable deviation of the state recorded in plans/drawings and the actual construction. This article, in its first part, outlines the issue of various degrees of plans/ drawings, including the need or possibly only the option to be equipped with a stamp by an authorized person. Further, the article demonstrates the detected, utmost differences between the submitted plans/drawings and the actual construction. The paper was presented at the ExFoS 2019 conference, 24-25 th January.
doi:10.13164/si.2019.2.25 fatcat:6kvn6732ivhunjyauze7qss7oi