Zasady oceny zagro˝eƒ zdrowotnych zwiàzanych z zakwitami sinic w kàpieliskach Health risk assessment standards of cyanobacteria bloom occurrence in bathing sites

Agnieszka Stankiewicz, Ma∏gorzata Jamsheer-Bratkowska, Dorota Maziarka, Krzysztof Skotak, Zak∏ad Higieny, Komunalnej Kierownik, Zak∏adu Higieny, Komunalnej Dr, Bo˝ena Krogulska, Pracownia Ârodowiska, Pracownia Ârodowiska
2011 Medycyna Ârodowiskowa / Environmental Medicine   unpublished
85 Streszczenie Zagro˝enie dla zdrowia ludzi wyst´puje w sytuacji ma-sowego pojawienia si´sinicsi´sinic wytwarzajàcych toksyny w wodach ujmowanych do celów zaopatrzenia ludnoÊci lub w akwenach wykorzystywanych do celów rekreacyj-nych. W pracy przedstawiono mo˝liwoÊci oceny zagro˝e-nia dla zdrowia ludzi oraz zasady post´powania s∏u˝b sa-nitarnych w Polsce w zakresie:-oceny zagro˝enia wystàpieniem zakwitu sinic w da-nym kàpielisku / zbiorniku wodnym;-post´powania w przypadku stwierdzonego zakwitu
more » ... wierdzonego zakwitu sinic, w tym oceny zagro˝enia, jakie stwarza on dla zdro-wia ludzi oraz podejmowania decyzji, majàcych chroniç zdrowie u˝ytkowników kàpielisk;-podejmowania dzia∏aƒ, majàcych przeciwdzia∏aç za-kwitom sinic w kàpieliskach i w akwenach, na których obiekty takie sà zlokalizowane. Summary Threat for human health appears during a massive cy-anobacteria bloom in potable water used for human consumption or in basins used for recreational purposes. General health risk assessment standards and preventive measures to be taken by sanitation service were presented in scope of:-evaluation of cyanobacteria bloom occurrence in bathing sites / water bodies,-procedures in case of cyanobacteria bloom, including health risk assessment and decision making process to protect users' health at bathing sites,-preventive measures, to be taken in case of cyanobac-teria bloom occurrence in bathing sites and basins, where bathing sites are located. Wst´p Sinice sà mikroorganizmami powszechnie wyst´-pujàcymi w wodach powierzchniowych, wykazujà-cymi cechy morfologiczne zarówno bakterii, jak i glonów (wielkoÊç komórek, zdolnoÊç do fotosynte-zy, zawartoÊç chlorofilu-a). Ich wzrost uzale˝niony jest od dost´pu Êwiat∏a, dwutlenku w´gla oraz sub-stancji od˝ywczych, wÊród których szczególnie wa˝-nà rolódgrywa fosfor. Poszczególne komórki mo-gà wyst´powaç w koloniach i wi´kszych skupie-niach, które w przypadku masowego pojawienia si´sinicsi´sinic mogà tworzyç widoczne w wodzie smugi, g´stà pianíub ko˝uch. Zakwity takie powstajà w powierzchniowych warstwach akwenów wodnych,
fatcat:xdiag7ggx5c7zlxkjgfcfkk2ta