Az iskola nem sziget. Oktatási és társadalmi reziliencia multietnikus környezetben

Ágnes Patakfalvi-Czirják, Attila Papp Z., Eszter Neumann
2018 Educatio  
Az iskola nem sziget kutatásban olyan multietnikus környezetben található iskolákat keresünk fel, amelyek hátrányos társadalmi összetételük ellenére kimagasló eredményeket érnek el a tanulókkal. A kutatás során az iskolai és települési reziliencia feltételeiről szeretnénk mélyebb megértést szerezni. Tanulmányunkban bemutatjuk a kutatás elméleti és módszertani alapvetéseit, valamint összefoglaljuk a statisztikai elemzések és a terepmunka első eredményeit. Kulcsszavak: iskolai reziliencia,
more » ... reziliencia, közösségi reziliencia, roma oktatás Our research titled Th e School is not an Island focuses on disadvantaged schools in multiethnic communities which have a high pedagogic added value and perform above the expected level in the national assessment. Th e research aims to gain a deeper insight on the conditions of community and school resilience in Hungary. Th e article presents the theoretical foundations and methodological approach of our study and it also gives a taste of the fi rst results of the statistical analysis and the fi eldwork. A z iskolák mindennapi élete, működése szorosan összefonódik tágabb intézményi és társadalmi környezetükkel. Az iskola nem sziget 1 kutatásban a roma-nem roma vegyes lakosságú településeken található általános iskolák és a helyi közösségek kapcsolatát, kölcsönhatását, egymásrautaltságát vizsgáljuk. A kutatás során * Levelező szerző:
doi:10.1556/2063.27.2018.3.9 fatcat:nb53kdyim5agzalcrom7uvlorq