Over de Taal der Jotafa'as aan de Humboldtbaai

H. Kern
1900 Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde  
zendeling der Utrechtsche Zendingvereeniging, heeft zich gedurende zijn verblijf aan de Humboldtbaai van 18 Augustus tot 10 November 1893 den tijd ten nutte gemaakt om een lijstje samen te stellen van woorden der Jotafa-taal, welke gesproken wordt door een Papoea-stam aan genoemde baai. Hij was zoo vriendelijk het lijstje mij ten gebruike af te staan, waarvoor ik hem hier openlijk dank zeg. Ik weet van 't mij aangebodene geschrift geen beter gebruik te maken dan door 't een en ander daaruit
more » ... n ander daaruit mede te deelen als kleine bijdrage tot de kennis der talen van Nieuw-Guinea. Al wie bij ondervinding weet hoe moeilijk het is de klanken eener taal die men voor 't eerst hoort op te vangen en juist weer te geven, begrijpt dat eene eerste proeve uiteraard gebrekkig moet wezen. De samensteller der lijst is zich zelven daarvan volkomen bewust: hij verklaart er niet voor in te staan «dat de woordenlijst juist is; dat zal al dadelijk in het oog vallen als men woorden welke meer dan eenmaal voorkomen of synoniemen te zamen vergelijkt; toch durf ik na herhaald onderzoek wel beweren dat het meerendeel juist is.« De oorzaak van het verschil dat men opmerkt hoe een meermalen voorkomend woord niet overal op dezelfde wijze geschreven is, ligt niet enkel daarin dat het moeilijk is de klanken eener vreemde taal juist op te vangen en af te beelden, maar ook daarin dat niet alle personen dit of dat woord op een en dezelfde wijze uitspreken. Al is een taalgebied nog zoo klein, individueele verschillen in de uitspraak blijven overal bestaan. Het nut van woordenlijsten wordt door niet-taalkundigen meestal
doi:10.1163/22134379-90002107 fatcat:k2rkcofd25f3dosa3ni7wlo5eq