Çocuklarda Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonu: Demografik, Klinik Özellikler ve Tanıda Trombosit Parametrelerinin Değerlendirilmesi
Ventriculoperitoneal Shunt Infections in Children: Demographical, Clinical Findings and Evaluation of Thrombocyte Parameters

Özlem Özgür Gündeşlioğlu, Zeliha Haytaoğlu, Kerem Mazhar Özsoy, Derya Alabaz, Emine Kocabaş
2018 Çocuk Enfeksiyon Dergisi/Journal of Pediatric Infection  
Objective: We investigated demographic, clinical and laboratory characteristics of children with ventriculoperitoneal (VP) shunt infection in this study. The aim of this study was to make a comparison between the values obtained before and after treatment, and those obtained before treatment and of the control groups in terms of platelet count, mean platelet volume (MPV) and platelet distribution width (PDW) values in the diagnosis of VP shunt infection. Material and Methods: In this study,
more » ... cal records of patients diagnosed with VP shunt infection between the years 2015-2018 were retrospectively reviewed. Healthy children of similar age groups were selected as the control group. The platelet count, MPV and PDW values of the patients were compared before and after treatment, and before treatment and with the control group. Results: 13 (39.4%) female and 20 (60.6%) male patients who were diagnosed with VP shunt infection were included in this study. The median age of the patients was 8 months (min-max: 1-106 month). The most common complaints were nausea and vomiting (66.7%) followed by loss of appetite (57.6%) and fever (51.5%). Growth in the cerebrospinal fluid (CSF) culture of 23 (69.7%) patients was detected and the most common cause was Staphylococcus epidermidis (57.6%). At admission, patients with VP shunt infection had mean follow-up platelet counts of 521.969 ± 143.697 µL (min-max: 256.000-854.000 µL) and 25 patients (75.7%) had thrombocytosis. There was statistically significant Özet Giriş: Bu çalışmada ventriküloperitoneal (VP) şant enfeksiyonu gelişen çocuk hastaların demografik, klinik, laboratuvar özellikleri incelenmiştir. VP şant enfeksiyonu tanısında trombosit sayısı, ortalama trombosit hacmi (OTH), trombosit dağılım aralığı (TDA) değerlerinin tedavi öncesi, tedavi sonrası ve tedavi öncesi ile kontrol grubunun karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmada 2015-2018 yılları arasında VP şant enfeksiyonu tanısı alan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi. Benzer yaş grubundan sağlıklı çocuklar kontrol grubu olarak seçildi. Hastaların tedavi öncesi, sonrası ve tedavi öncesi ile kontrol grubu trombosit sayısı, OTH ve TDA değerleri karşılaştırıldı. Bulgular: Bu çalışmaya VP şant enfeksiyonu tanısı alan 13 (%39.4)'ü kız, 20 (%60.6)'si erkek 33 hasta dahil edildi. Hastaların median yaşı 8 ay (min-maks: 1-106 ay) idi. En sık başvuru yakınması bulantı-kusma (%66.7) olup bunu iştahsızlık (%57.6) ve ateş (51.5) izlemekte idi. Hastaların 23 ( %69.7)'ünde beyin omurilik sıvısı (BOS) kültüründe üreme tespit edildi ve en sık etken Staphylococcus epidermidis (%57.6) idi. VP şant enfeksiyonu olan hastaların yatışta bakılan ortalama trombosit değerleri 521.969 ± 143.697 µL (min-maks: 256.000-854.000m µL) olup 25 (%75.7)'inde trombositoz mevcut idi. Hastaların tedavi öncesi ve sonrası trombosit sayıları arasında anlamlı fark bulundu (p= 0.001). Tedavi öncesi ve sonrası OTH değerleri karşılaştırıldığında tedavi öncesi ortalama
doi:10.5578/ced.67423 fatcat:zo332gu3rbfzneg7ol3potkt5a